สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานบริหารงานบุคคล,นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กร,พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ,พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ,พนักงานประชาสัมพันธ์,พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ,พนักงานระบบคอมพิวเตอร์,พนักงานสารสนเทศ,พนักงานโสตทัศนศึกษา (12 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำ

_________________________

ด้วย สถาบันพระปกเกล้า จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

 1. พนักงานบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การบริหารงานบุคคล หรือสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กร จำนวน 1 อัตรา
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารนโยบาย การบริหารธุรกิจ การติดตามและประเมินผลโครงการ หรือสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • พนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาสขาวการประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือจิตวิทยา
 • พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบรรณารักษศาสตร์ หรือสารสนเทศศาสตร์
 • พนักงานระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
 • พนักงานสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • พนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางโสตทัศนศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานสถาบันพระปกเกล้า :

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.kpi.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่สถาบันฯ

2. ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.kpi.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ พร้อมค่าสมัคร 200 บาท โดยธนาณัติสั่งจ่าย “สถาบันพระปกเกล้า” (ปณ. ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี 10215) ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 (ดูจากตราประทับไปรษณีย์)

เปิดรับสมัครวันที่ 12 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ พร้อมค่าสมัคร 200 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ณัฐพงศ์ รอดมี (สถาบันพระปกเกล้า)
โทรศัพท์ 0-2141-9639

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 12 ก.ค. 2556
สอบวันที่: 28 ก.ค. 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร» ประกาศสถาบันพระปกเกล้า | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ | ใบสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments