กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการกษาปณ์ วิศวกรควบคุมคุณภาพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล พนักงานนำชม นายช่างศิลปกรรม ช่างทำเครื่องมือ นายช่างหล่อ เจ้าพนักงานดูเงิน เจ้าพนักงานพัสดุ และพนักงานบริการ (26 มิ.ย. – 9 ก.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมธนารักษ์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

กรมธนารักษ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง :

 • นักวิชาการเงินและบัญชี

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี
 • นักวิชาการกษาปณ์

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมการผลิต
 • วิศวกรควบคุมคุณภาพ

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมการผลิต
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี หรือเศรษฐศาสตร์
 • นักทรัพยากรบุคคล

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี หรือเศรษฐศาสตร์
 • พนักงานนำชม

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาภาษาอังกฤษ สาขาการท่องเที่ยว สาขาอักษรศาสตร์ สาขาศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาโบราณคดี
 • นายช่างศิลปกรรม

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการรออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ สาขาวิชาช่างทองหลวง หรือสาขาวิชาประติมากรรม
 • ช่างทำเครื่องมือ

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาช่างยนต์ สาขาช่างกลโรงงาน
 • นายช่างหล่อ

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางด้านช่างโลหะ ช่างโลหะวิทยา ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการหล่อ ช่างเทคนิคโลหะ หรือช่างเทคนิคการผลิต
 • เจ้าพนักงานดูเงิน

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เจ้าพนักงานพัสดุ

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาพณิชยการ
 • พนักงานบริการ

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า หรือสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการสมัครงานราชการกรมธนารักษ์ :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักบริหารกลาง ชั้น 4 กรมธนารักษ์ ซ.อารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments