สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการมาตรฐาน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (24 – 28 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาวิทยาศาตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร/วิทยาศาสตร์การอาหาร/โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร/เทคโนโลยีชีวภาพ)หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
2. ศึกษาวิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
3. ศึกษา สรุป รายงานเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ ด้านปศุสัตว์ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ อาหารสัตว์
4. งานเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
5. งานเลขานุการประชุมต่าง ๆ เช่น การจัดทำเอกสารประกอบการประชุม วาระการประชุม รายงานการประชุม
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ด้านปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรและการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรของไทย 2. กฎระเบียบและมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างประเทศ 3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4. ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน 150 คะแนน

– ทักษะ
1. ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 2. การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน

– สมรรถนะ
1.บุคลิกภาพ 2. มนุษยสัมพันธ์ 3. ทัศนคติต่อสังคม และหน่วยงาน 4. ประวัติการศึกษาและการทำงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการมาตรฐาน
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ประสานและจัดเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญ เช่น การตรวจประเมินภายใน (Internal Quality Audit) การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) รวมทั้งการประสานกับกลุ่มต่าง ๆ
2. ปฏิบัติงานสืบค้น ค้นคว้าเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพและการตรวจประเมินตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์และข้อกำหนดขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum : IAF) รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงาน
3. ประสานและจัดเตรียมเอกสารการประชุม อบรม สัมมนา รวบรวมผลการดำเนินงานข้อมูลโครงการในความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เป็นหมวดหมูสำหรับการปรับปรุงระบบคุณภาพและการตรวจประเมิน
4. ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาหน่วยรับรอง ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ด้านมาตรฐานและการรับรองระบบงาน 2. ความรู้ด้านการมาตรฐาน (การกำหนด การรับรอง และการส่งเสริมมาตรฐาน) 3. ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน 150 คะแนน

– ทักษะ
1. ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 2. การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ 75 คะแนน

– สมรรถนะ
1. บุคลิกภาพ 2. มนุษยสัมพันธ์ 3. ทัศนคติต่อสังคม และหน่วยงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ 75 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็้นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต มนุษศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต อักษรศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถาบันที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับภารกิจ และกำหนดกลยุทธ์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
2. จัดทำและติดตามงาน/โครงการ/งบประมาณ และงานอื่น ๆ
3. จัดทำเอกสารประกอบการประชุม วาระการประชุม รายงานการประชุม
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. วิสัยทัศน์ บทบาท ภารกิจ ของสำนักงาน 2. การบริหารองค์กรภาครัฐ 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4. การจัดทำแผนโครงการและยุทธศาสตร์ 5. การบริหารจัดการโครงการ 6. กฎ ระเบียบ มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน 150 คะแนน

– ทักษะ
1. ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 2. การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ 75 คะแนน

– สมรรถนะ
1. บุคลิกภาพ 2. มนุษยสัมพันธ์ 3. ทัศนคติต่อสังคม และหน่วยงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ 75 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 2 ก.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments