กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานผังเมือง (8 – 12 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานผังเมือง
อัตราเงินเดือน : 12240 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิ ปวส. พรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาช่างก่อสร้าง ,
ช่างโยธา และช่างสำรวจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการสำรวจภาคสนาม เก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ การใช้ที่ดิน และอาคารบนพื้นที่ในด้านขนาด ที่ตั้งรูปทรงสัณฐาน แปลงที่ดิน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ จัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามผังเมืองที่ประกาศกฎกระทรวง รวมทั้ง ผังแนะแนวพัฒนาระดับต่างๆ
ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบคมนาคม จัดเตรียมและจัดทำแผนที่การปฏิบัติงานภาคสนาม และประกอบการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ประเมินผลผังเมือง หรือปฏิบัติงานอื่นๆ ด้านผังเมืองตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา การใช้คำหรือกลุ่มคำ การเรียงประโยคให้ถุกต้องตามหลักภาษาไทย การเรียงความ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติการผังเมือง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ (ด้านการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Auto cad) ) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขอบข่ายของงานที่ปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ สำรวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) และการจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
-ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ -ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ หรือรับการอบรมเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ -บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

วิธีการสมัครงานราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 19 ก.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments