งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการนายช่างเทคนิคนักวิเทศสัมพันธ์นักอุตุนิยมวิทยา (24 – 28 มิ.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางด้านวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน ประสานงาน เกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศ
2) จัดทำรายงาน แปลเอกสาร ร่างโต้ตอบหนังสือภาษาอังกฤษ
3) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศทั่วไป
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1) มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ และจัดทำแผน/โครงการ 2) มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 3) มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
วิธีการประเมิน :

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ก่อน โดยผู้ได้รับคะแนนรวมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ต่อไป


ชื่อตำแหน่ง : นักอุตุนิยมวิทยา
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอุตุนิยมวิทยา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ทำหน้าที่ช่วยศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาสาขาต่าง ๆ เช่น ข้อมูลที่ได้จากเรดาร์ตรวจอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียมตรวจอากาศรังสีดวงอาทิตย์ และปริมาณโอโซนในบรรยากาศ อากาศสกปรก และความสั่นสะเทือนของแผ่นดิน ช่วยวิเคราะห์แผนที่อากาศ ศึกษา วิธีหาจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ช่วยจัดทำรายงานเอกสารและสถิติทางอุตุนิยมวิทยาออกเผยแพร่ ช่วยตรวจสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในกิจการอุตุนิยมวิทยาให้มีความเที่ยงตรง แม่นยำ และถูกต้อง เป็นต้น ประสานกับหน่วยราชการ ที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการบริหารระบบเตือนภัยแห่งชาติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑) มีความรู้ในหลักอุตุนิยมวิทยาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ๓) มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
วิธีการประเมิน :

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ก่อน โดยผู้ได้รับคะแนนรวมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ต่อไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 12240 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม และทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้ทั้งในและนอกสถานที่
2) ควบคุมการทำงาน ตรวจ แก้ บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานช่างต่างๆ
3) ช่วยติดตั้ง สร้าง ซ่อม ประมาณราคาเครื่องมือ เครื่องใช้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานช่าง รวมถึงการจัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1) มีความรู้ในวิชาช่างอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3) มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 4) มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
วิธีการประเมิน :

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ก่อน โดยผู้ได้รับคะแนนรวมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ต่อไป


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 9960 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการที่ต้องใช้ความรู้วิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
2) เก็บรักษา จัดทำทะเบียนยานพาหนะ การโอนกรรมสิทธิ์ ติดตามให้มีการซ่อมบำรุงรักษา ซ่อมแซม ตามกำหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิคกำหนดไว้ จำหน่ายยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพและการเบิกจ่ายพัสดุ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษา
3) ให้บริการเอกสารสำคัญของทางราชการ เช่น การรวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายการประชุม เป็นต้น
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
วิธีการประเมิน :

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ก่อน โดยผู้ได้รับคะแนนรวมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ต่อไป

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร :

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ชั้น 6-8 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments