มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี (17 – 21 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี บัญชีบัณฑิต ศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป (แขนงวิชาการบัญชี)
๒. มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีระบบ GFMIS ของหน่วยงานราชการไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำระบบ GFMIS เช่น การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากคลัง จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการรับเงินและจ่ายเงิน และจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ด้านความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำระบบ GFMIS เช่น การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากคลัง จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการรับเงินและจ่ายเงิน และจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เป็นต้น
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
๑ ประวัติและประสบการณ์ ๒ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ๓ ความรู้ ๔ เจตคติต่อวิชาชีพ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย :

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments