กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,วิศวกร,นักทรัพยากรบุคคล,วิศวกร,นักวิทยาศาสตร์,เจ้าพนักงานธุรการ (25 มิ.ย. – 15 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ (ตำแหน่งที่ 1.9)

อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ) ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือ ทางวิศวกรรมยานยนต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) วางโครงการ ออกแบบ คำนวณ ควบคุมการสร้าง กำหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้งทดสอบเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล ทางด้านพลังงานจากชีวมวล ทั้งการผลิตไฟฟ้าและความร้อน

(2) ศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี

(3) รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับงานทางวิศวกรรมเครื่องกล โดยเน้นพลังงานจากชีวมวล เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี

(4) จัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล ในกลุ่มชีวมวล เกี่ยวกับการจัดหา การซ่อม การติดตั้ง ระบบผลิตพลังงานจากชีวมวล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

(5) ศึกษา ติดตาม รวบรวมเทคโนโลยีพลังงานจากชีวมวล การผลิตและการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า หรือความร้อน

(6) ร่วมศึกษาศักยภาพพลังงานจากชีวมวล และทรัพยากรในท้องถิ่น พัฒนา สาธิตการใช้นวัตกรรมด้านพลังงานจากชีวมวลที่สอดคล้องกับศักยภาพและทรัพยากรท้องถิ่น

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

(1) ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้อต้นทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเกี่ยวกับพลังงานจากชีวมวล แก่ผู้ประกอบการส่วนราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(2) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยีพลังงานจากชีวมวล

– จัดเก็บและบันทึกข้อมูลศักยภาพชีวมวลของประเทศ

– จัดทำและปรับปรุงแผนที่ศักยภาพชีวมวล

– รวบรวมข้อมูลนวัตกรรม สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รายการทรัพย์สินทางปัญญาด้าน

ด้านชีวมวลและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ (40 คะแนน)

2. ความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ (160 คะแนน)

– ความรู้เรื่องวิศวกรรม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล


คลิกเลือกหน้าถัดไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments