กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,วิศวกร,นักทรัพยากรบุคคล,วิศวกร,นักวิทยาศาสตร์,เจ้าพนักงานธุรการ (25 มิ.ย. – 15 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ตำแหน่งที่ 1.7)

อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) วิเคราะห์และประเมินศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพในประเทศ

(2) จัดทำแผนศึกษา วิจัย สาธิต พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

(3) งานสาธิตการผลิต การแปรรูป การส่งและการใช้ก๊าซชีวภาพเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

(4) ติดตามประเมินผลการผลิตและการใช้พลังงานก๊าซชีวภาพของประเทศ และหรือ

(5) ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดำเนินการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังงานลม เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านพลังงานลม

(6) วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ข้อมูลพลังงานลม สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัดเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในด้านที่เกี่ยวข้อง

(7) ศึกษา วิเคราะห์ ประสิทธิภาพเทคโนโลยีพลังงานลม และกังหันลม

(8) ร่วมปฏิบัติงาน พัฒนา สาธิตการใช้นวัตกรรมด้านพลังงานลม จัดทำฐานข้อมูล ศักยภาพพลังงานลม

(9) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนามาตรฐานด้านพลังงานลม จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ และร่วมดำเนินการ จัดฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(10) ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความรู้ และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหรือ

(11) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดำเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้ โดยเน้นในด้านข้อมูลด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(12) วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัดตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นในด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(13) ร่วมปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความชำนาญ จัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยเน้นด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(14) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ และร่วมดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดนเน้นด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(15) ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความรู้ และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดนเน้นด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(16) ร่วมดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือโดนเน้นดารทดสอบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้อต้นแก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานเรื่องดังกล่าว และหรือ ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ส่วนราชการ ประชาชนผู้สนใจทั่วไป หน่วยงานท้องถิ่นเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และหรือ ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้อต้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ผู้ประกอบการส่วนราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังงานลม จัดเก็บและบันทึกข้อมูลศักยภาพพลังงานลมของประเทศ รายสถานี จัดทำและปรับปรุงแผนที่ศักยภาพพลังงานลม รวบรวมข้อมูลนวัตกรรม สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รายการทรัพย์สินทางปัญญา ด้านพลังงานลมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ (40 คะแนน)

2. ความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (160 คะแนน)

– ความรู้เรื่องงานด้านวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์


คลิกเลือกหน้าถัดไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments