กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,วิศวกร,นักทรัพยากรบุคคล,วิศวกร,นักวิทยาศาสตร์,เจ้าพนักงานธุรการ (25 มิ.ย. – 15 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัตการ (ตำแหน่งที่ 1.5)

อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และสรุปรายงานเพื่อสนับสนุนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล ออกแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำและพลังงานทดแทน รูปแบบต่างๆ

(2) ตรวจสอบและวินิจฉัย งานซ่อมบำรุง และรักษาเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

(3) ประสานงานด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานพลังน้ำและไฟฟ้าพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

(4) ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงาน

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำ และพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานเรื่องดังกล่าว

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ (40 คะแนน)

2. ความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (160 คะแนน)

– ความรู้เรื่องวิศวกรรม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล


คลิกเลือกหน้าถัดไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments