กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,วิศวกร,นักทรัพยากรบุคคล,วิศวกร,นักวิทยาศาสตร์,เจ้าพนักงานธุรการ (25 มิ.ย. – 15 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ และแผนการฝึกอบรม

(2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศพัฒนาแผนการฝึกอบรมและเพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

(3) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยมีการพัฒนาบริหารจัดการเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน คู่มือ หลักสูตร ด้านพลังงาน และมีการประยุกต์ใช้สื่อการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านพลังงาน

(4) ดำเนินการควบคุม ดูแล อุปกรณ์เครื่องจักรภายในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

(5) ศึกษาความต้องการการฝึกอบรม ตลอดจนติดตามประเมินผลการฝึกอบรม

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

(1) ประสานการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวม ผลงานของทีมงานประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

(2) อธิบายการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. ด้านการบริการ

(1) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน

(2) ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(3) ดำเนินการจัดสวัสดิการ และส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ (40 คะแนน)

2. ความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (160 คะแนน)

– ความรู้เรื่องการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

(1) ความรู้ทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับ การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน

(2) ความรู้เกี่ยวกันการพัฒนาหลักสูตร การจัดทำสื่อ การประเมินติดตามแผน


คลิกเลือกหน้าถัดไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments