กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,วิศวกร,นักทรัพยากรบุคคล,วิศวกร,นักวิทยาศาสตร์,เจ้าพนักงานธุรการ (25 มิ.ย. – 15 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัตการ (ตำแหน่งที่ 1.3)

อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) การศึกษากระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชนิดต่างๆ เครื่องต้นกำลัง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบป้องกันเครื่องต้นกำลัง ระบบป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบป้องกันบัสบาร์ ระบบการควบคุมการผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้า ระบบการเชื่อมโยงหรือขนานกับการไฟฟ้าฯ ระบบอินเตอร์ล็อกระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฯ โหลดที่ใช้งานกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบกักเก็บและจ่ายเชื้อเพลิง ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบกำจัดมลพิษ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานควบคุม

(2) ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม เครื่องต้นกำลัง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบป้องกันเครื่องต้นกำลัง ระบบป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบป้องกันบัสบาร์ ระบบควบคุมการผลิตและจ่ายไฟฟ้า ระบบการเชื่อมโยงหรือขนานกับการไฟฟ้าฯ ระบบอินเตอร์ล็อกระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฯ โหลดที่ใช้งานกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบกักเก็บและจ่ายเชื้อเพลิง ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบกำจัดมลพิษ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานควบคุม

(3) จัดทำรายงานผลการตรวจสอบการผลิตพลังงานควบคุม และสรุปเพื่อให้ความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่าเห็นควรออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมในกรณีระบบผลิตพลังงานควบคุมมีความปลอดภัยถูกต้องตามเกณฑ์ หรือเห็นควรส่งหนังสือปรับปรุงระบบในกรณีระบบผลิตพลังงานควบคุมไม่ปลอดภัย

2. ด้านการวางแผน

(1) วางแผนทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

(2) วางแผนออกปฏิบัติราชการต่างจังหวัดในงานตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม

3. ด้านการประสานงาน

(1) ประสานการทำงานภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

(2) ประสานงานกับสถานประกอบการที่มายื่นขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม

(3) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ปรึกษาในโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(4) ประวานงานกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งส่งรายผลการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุมให้ พพ. พิจารณาให้ความเห็นการออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม

4. ด้านการบริการ

(1) ให้คำแนะนำและรับแบบคำขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมจากสถานประกอบการที่มายื่นขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม

(2) ป้อนข้อมูล กำกับดูแล บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลการผลิตพลังงานควบคุมและระบบติดตามการยื่นขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ (40 คะแนน)

2. ความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (160 คะแนน)

– ความรู้เรื่องวิศวกรรม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอุตสาหการ


คลิกเลือกหน้าถัดไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments