กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,วิศวกร,นักทรัพยากรบุคคล,วิศวกร,นักวิทยาศาสตร์,เจ้าพนักงานธุรการ (25 มิ.ย. – 15 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ตำแหน่งที่ 1.2)

อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ หรือ สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางการจัดการพลังงาน หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน ความมั่นคง โดยเน้นด้านโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

(2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับภารกิจหลัก และแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

(3) วิเคราะห์และกำหนดแนวทางการศึกษาวิเคราะห์โครงการเบื้องต้นในความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี

(4) ศึกษาวิเคราะห์ระดับความสำคัญและความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆ ต่อประเทศไทย และสรุปเป็นแนวทางหรือท่าทีเพื่อประกอบการปฏิบัติงาน

(5) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐ เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในทางเดียวกัน

2. ด้านการวางแผน

ร่วมในการกำหนดสภาพที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยกำหนดแนวทางแผนงานและการประสานงานของโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว้

3. ด้านการประสานงาน

(1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ความร่วมมือ/โครงการ หรือการจัดประชุม ดำเนินงานได้ตามแผนงานและเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

(2) ร่วมในการจัดระเบียบวิธีการทำงาน เพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ไม่ทำให้งานซ้ำซ้อนกัน ขัดแย้งกัน หรือเหลื่อมล้ำกัน ทั้งนี้ เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

4. ด้านการบริการ

(1) มีการรวบรวมข้อมูล เอกสารอย่างเป็นระบบ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ผู้อื่นได้

(2) ร่วมการเจรจา หารือ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การชี้แจงข้อเท็จจริง และมีใจพร้อมที่จะแก้ไขปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ (40 คะแนน)

2. ความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (160 คะแนน)

– ความรู้เรื่องนโยบายและแผน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

– การทดสอบความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

– การทดสอบเรื่องการติดต่อประสานงาน รวมทั้ง ทักษะด้านการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ


คลิกเลือกหน้าถัดไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments