กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,วิศวกร,นักทรัพยากรบุคคล,วิศวกร,นักวิทยาศาสตร์,เจ้าพนักงานธุรการ (25 มิ.ย. – 15 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัตการ (ตำแหน่งที่ 1.10)

อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล เพื่อสนับสนุนงานด้านวิศวกรรม ติดตามเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานมาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน

(2) ให้คำปรึกษา และแนะนำทางด้านวิชาการด้านอนุรักษ์พลังงานแก่โรงงานอุตสาหกรรม ที่ไม่อยู่ในข่ายควบคุม

(3) ช่วยวางแผนและกำหนดแผนงานการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่อยู่ในข่ายควบคุม

(4) ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. ด้านการบริการ

(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบในระดับเบื้อต้นแก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรม เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน

3. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน ให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย และประสบผลสำเร็จที่กำหนด

4. ด้านการประสานงาน

(1) ประสานงานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ (40 คะแนน)

2. ความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (160 คะแนน)

– ความรู้เรื่องวิศวกรรม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการ


คลิกเลือกหน้าถัดไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments