SIPA เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่โครงการ ฝ่ายส่งเสริมการตลาด Digital Content (บัดนี้ – 14 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

SIPAเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชนป เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทยและส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ สร้างศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าสู่ประเทศ

สำนักงานฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ ฝ่ายส่งเสริมการตลาด Digital Content

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีสัญชติไทย
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 24 ปีและไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร
 • สามารถทำงานให้แก่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เต็มเวลา
 • ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ ฝ่ายส่งเสริมการตลาด Digital Centent

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • วุฒิการศึกษาจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านสำรวจตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไม่น้อยกว่า 2-3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์
 • สามารถทำ Presentation สำหรับแสดงระบบการทำงานของซอฟต์แวร์ได้ เช่น นำเสนอการทำงานของระบบซอฟต์แวร์ของโครงการ e-Service หน่วยงานภาครัฐ
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีด้านไอทีหรือซอฟต์แวร์ โดยมีหน้าที่ทั้งเตรียมเอกสารและการทดสอบระบบซอฟต์แวร์

วิธีการสมัครงานราชการSIPA :

ผู้สนใจสามารถสมัครทาง www.sipa.or.th หรือ E-mail: hrd@sipa.or.th หรือสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางจดหมาย โดยส่งเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

 1. ประวัติส่วนตัว
 2. สำเนาหลักฐานผลการศึกษา
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน

ส่งมาที่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0-2141-7101, 0-2141-7154, 0-2141-7159

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments