กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาลและแผน,นักวิชาการสถิติ,นิติกร (3 – 11 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน 5 สายงาน 5 อัตรา

ตำแหน่ง

 • เจ้าพนักงานพัสดุ
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การจัดหา จัดซื้อตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ การทำทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 12,240 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค หรือวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง จดรายงานการประชุม รวบรวมข้อมูลและสถิติ จัดทำทะเบียน ควบคุมการใช้พัสดุ จำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงการเก็บรักษาให้บริการเอกสารสำคัญทางราชการ เช่น ทะเบียนประวัติราชการ ทะเบียนเกี่ยวกับเอกสารสิทธิต่างๆ การรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมเอกสาร เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  • อัตราว่าง 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน 12,240 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลผลพิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  • อัตราว่าง 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน 15,960 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
 • นักวิชาการสถิติ
  • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสถิติ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การคำนวณค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการวางแผนจัดทำสถิติ การวางแผนสุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เพื่อปรับปรุงระเบียบวิธีทางสถิติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  • อัตราว่าง 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน 15,960 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ หรือมีการศึกษาวิชาสถิติไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
 • นิติกร
  • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฎหมาย ทำหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายด้านต่างๆ เช่น การร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ การสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายน้ำบาดาล การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การดำเนินการทางคดี การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  • อัตราว่าง 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน 15,960 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย

**ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินคราวละ 4 ปี โดยในครั้งแรกจะจัดจ้างนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 และอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินคราวละ 4 ปี (ทำสัญญาจ้างเพื่อทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือนก่อน และเมื่อครบ 6 เดือน พนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลกำหนดแล้ว ก็ให้ต่อสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน 4 ปี) และมีสิทธิจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำทุกปีตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งจะได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลา การได้รับค่าตอบแทนระหว่างการลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม ทั้งนี้ ตามระเบียบกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลว่าด้วยพนักงานกองทุนน้ำบาดาล พ.ศ.2554

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงานราชการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล :

สมัครด้วยตนเอง ณ ส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 26 ซ.งามวงศ์วาน 54 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 มิ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

27-05-56_20130508090407_page_1

รายละเอียดเลือกหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments