งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธอส. เปิดรับสมัครงาน นิติกร/นิติกรอาวุโส (10 – 12 มิ.ย. 2556)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ธอส.เปิดรับสมัครงาน 2556

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคล
————————————————

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานใน ตำแหน่งนิติกร / นิติกรอาวุโส  ฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด   ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด  โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ

ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นิติกร / นิติกรอาวุโส – คุณวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
– อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
– มีประสบการณ์ตรง ด้านการบังคับคดี ไม่น้อยกว่า 5 ปี

เอกสารประกอบการรับสมัคร  (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)

 • ประวัติ (Resume)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript)  และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบสำคัญทางทหาร  เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  หรือทะเบียนสมรส  หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

วิธีการสมัครงานราชการธอส. :

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่  ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  ส่วนการพนักงาน  อาคาร 2   ชั้น 11  เลขที่ 63  ถ.พระราม 9  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ 10310   โทรศัพท์  0-2202-1951  และ 0-2202-1246  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  10 -12   มิถุนายน  พ.ศ. 2556   ในเวลาทำการ  08.30  – 15.30 น.  (พักเที่ยง)

ทั้งนี้   ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  ณ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์   สำนักงานใหญ่     ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล   ส่วนการพนักงาน  อาคาร 2  ชั้น 11  หรือ  www.ghbank.co.th  ในวันที่  19  มิถุนายน  พ.ศ. 2556

ประกาศ ณ วันที่   4   มิถุนายน  พ.ศ.  2556
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 19 มิ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments