สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี,พนักงานสรรพากร (3 – 14 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง และตำแหน่ง พนักงานสรรพากร ครั้งที่ 1/2556 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1
  • อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,680 บาท และค่าครองชีพ เดือนละ 3,320 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับในนแต่ละเดือน 15,000 บาท
  • หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการสรรพากร วิชาการภาษี วิชาการเงินและบัญชี ตรวจสอบภาษี และงานบริการผู้เสียภาษี ภายใต้การกำกับแนะนำให้กับสำนักงานสรรพากรพื้นที่
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา


  • ตำแหน่ง พนักงานสรรพากร ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก
  • อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,620 บาท และค่าครองชีพ เดือนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับในแต่ละเดือน 9,120 บาท
  • หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี สนับสนุนการปฏิบัิงานบริการผู้เสียภาษี งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ และงานสารบรรณ ให้กับสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 :

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 11 ชั้น 1

ตั้งแต่วันที่ 3 – 14 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย 13.30-16.30 น.

สอบที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 11 ชั้น 1

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 จะดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆ เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 มิ.ย. 2556
สอบวันที่: 4-5 ก.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 15 ก.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments