สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สธค.) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานการเงินและบัญชี (บัดนี้ – 13 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สธค.)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สธค.) ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน 9,040 บาท จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยการ การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ทำบัญชีรับ-จ่าย
 • รับและจ่ายเงิน
 • เก็บรักษาเงิน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • จัดทำบัญชีรับ-จ่าย เงินทุกประเภท
 • ตรวจสอบใบสำคัญการรับและจ่ายเงิน และดำเนินการรับและจ่ายเงินตามหลักฐานใบสำคัญ หรือตั๋วจำนำที่กำกับการรับและจ่ายเงิน
 • ตรวจจำนวนเงินคงเหลือประจำวัน
 • จัดทำรายงานเงินสดหมุนเวียนและเงินสดคงเหลือประจำวัน
 • เก็บรักษาเงินสดคงเหลือประจำวันให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานกำหนดไว้
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะของบุคคลที่ต้องการ

 • มีความรู้ในระเบียบการทำบัญชีและการรับ-จ่าย เงินของสำนักงาน
 • มีความสามารถในการจัดทำบัญชีการรับ-จ่าย และการเก็บรักษาเงิน
 • มีมนุษยสัมพันธ์และมีน้ำใจในการให้บริการ
 • มีความสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
 • มีความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก โดยการสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคสัมภาษณ์ ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • ภาคทฤษฎี (เวลา 3 ชั่วโมง คะแนนรวม 100 คะแนน) เพื่อทำการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชีทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานธนานุเคราะห์ ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Excel, Word) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในปัจจุบัน
  **ผู้ที่ได้คะแนนภาคทฤษฎีไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคปฏิบัติ โดยจะประกาศให้ทราบต่อไป
 • ภาคปฏิบัติ (เวลา 3 ชั่วโมง คะแนนรวม 100 คะแนน) เพื่อทดสอบความคล่องตัว ความถูกต้องและความรวดเร็วในการนับธนบัตร
  **ทั้งนี้ ผู้ที่จะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ผ่านภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สำหรับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ สำนักงานธนานุเคราะห์จะประกาศให้ทราบก่อนวันสอบสัมภาษณ์
 • ภาคสัมภาษณ์ (คะแนนรวม 100 คะแนน) เพื่อทำการสัมภาษณ์เกีย่วกับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานในตำแหน่งหน้าที่ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับกิจการ เชาวน์ ท่วงที วาจา ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน รวมทั้งการพิจารณาถึงเรื่องจรรยาบรรณและจริยธรรมของพนักงาน

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สธค.) :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่บัดนี้ – 13 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก สำนักงานธนานุเคราะห์จะทำการสอบคัดเลือกฯ ภาคทฤษฎี ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานธนานุเคราะห์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 มิ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
ดาวน์โหลดใบสมัคร สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สธค.) คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments