สภากาชาด เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานขับรถ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่สถิติ,เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัดนี้ – 24 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สภากาชาดเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขัน เป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

 • พนักงานขับรถ ประจำภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
  อัตราค่าจ้าง 7,630 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวม 9,130 บาท จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 หน่วยการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ
  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ประจำภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือน ระดับ 1 ขั้น 7,640 บาท จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่สถิติ 3-5 กลุ่มงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด อัตราเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 10,280 บาท จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครงานราชการสภากาชาด :

รับสมัครที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ถึง วันที่ 3 มิถุนายน 2556

**ยกเว้นตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ 3-5 และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 รับสมัครถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ก.ค. 2556


ประกาศสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย
เรื่อง ขยายการรับสมัครบุคคล
เพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
——————————————–
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
1. รับสมัครตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 อัตรา
1.1 พนักงานขับรถ ประจำภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
อัตราค่าจ้าง 7,630 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวม 9,130 บาท จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ขับรถเพื่อปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ทั้งการรับส่งเจ้าหน้าที่ ขนส่งอุปกรณ์ รับบริจาคโลหิตและขนส่งโลหิต ขับรถสำหรับงานธุรการ ส่งเอกสาร งานประชาสัมพันธ์ งานชำระค่าบริการ และกิจกรรมอื่นๆ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จัดเตรียมและดูแลการขนอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ขึ้นรถทั้งการเดินทางไปกลับ และระหว่างการปฏิบัติงาน ณ หน่วยเคลื่อนที่ และนำส่งคืนฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเมื่อกลับมาถึงสำนักงาน ทำรายงานการใช้รถยนต์เสนอหัวหน้าเป็นประจำทุกวัน สรุปการใช้น้ำมันรถทุกเดือน ตรวจสภาพรถยนต์ บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะที่กำหนดเพื่อให้รถพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทุกครั้ง ทำความสะอาดและดูแลความสะอาดรถยนต์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
2) ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3) วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
4) หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ตนเองสังกัด หรือใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5) มีใบอนุญาตขับรถยนต์ทั้ง 2 ชนิด

1.2 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 หน่วยการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
งานจัดทำงบใบสำคัญต่างๆ งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานใบเสร็จรับเงินและใบสำคัญรับเงิน งานลงบันทึกเพื่อคัดแยกหมวดและประเภทของงบประมาณ งานตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขเพื่อควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานตรวจสอบความถูกต้องของการหักงบประมาณ งานลงบันทึกการ หักค่าใช้จ่ายทุกประเภท งานออกใบวางบิลให้บริษัท ร้านค้า งานเก็บรักษาหลักฐานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านการเงิน การบัญชี
3) หากได้รับการคัดเลือกจะต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันตามหลักเกณฑ์ ของสภากาชาดไทย วงเงินค้ำประกัน จำนวน 200,000 บาท หรือตามที่หน่วยงานกำหนด

1.3 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ประจำภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือน ระดับ 1 ขั้น 7,640 บาท จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเจาะเก็บโลหิต ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ดูแลผู้บริจาคโลหิตขณะกำลังบริจาคโลหิต จัดเก็บโลหิต และหลอดตัวอย่างโลหิตเมื่อการบริจาคโลหิตสิ้นสุดลง เก็บและล้างอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และลงบันทึกการใช้งาน

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 48 ปี

2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน

3) วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

4) หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ตนเองสังกัด หรือใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไปกลับ

ได้สะดวก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1.4 เจ้าหน้าที่สถิติ 3-5 กลุ่มงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การลงรหัส การประมวลผล การจัดทำแบบสอบถาม วิเคราะห์ แปล และจัดทำรายงานสถิติ ศึกษาวิเคราะห์แสดงความเห็นเกี่ยวกับการวางแผนและกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน ด้านสถิติ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางสถิติ
4) สามารถใช้งาน Microsoft office และ Internet ได้ดี

1.5 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด อัตราเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 10,280 บาท จำนวน 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานธุรการ งานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่าง พิมพ์หนังสือโต้ตอบ บันทึกรายงานการประชุม ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ รวบรวมข้อมูล จัดเตรียมและให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาประชุม ผู้มาติดต่อสำนักงาน งานเลี้ยงรับรองการประชุม และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือภายนอกและภายใน เก็บและค้นหาหนังสือ เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
2) ถ้าเพศชาย ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือทหารกองหนุน
3) วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี
4) มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
5) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office 2010 และใช้เครื่องใช้สำนักงานได้ดี
6) สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
7) มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถอุทิศตน ทุ่มเทและเสียสละเวลาให้กับงาน

2. การรับสมัคร

2.1 วัน/เวลา และสถานที่รับสมัคร

2.1.1 รับสมัครที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2256-4054, 0-2256-4058 ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ถึง วันที่ 3 มิถุนายน 2556 ยกเว้นตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ 3-5 และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 รับสมัครถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ

2.1.2 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย หรือ Download ใบสมัครได้ทาง http://www.redcross.or.th หัวข้อ “สมัครงาน”

2.1.3 การยื่นใบสมัคร สามารถทำได้โดย

2.1.3.1) ยื่นด้วยตนเองพร้อมเอกสารและหลักฐานที่กำหนด ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์

2.1.3.2) ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์ ให้ระบุชื่อผู้ส่ง และจ่าหน้าซองถึงฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” และ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 0-2256-4054, 0-2256-4058 เพื่อตรวจสอบว่าได้รับใบสมัครของท่านแล้ว หากเอกสารที่แนบมาไม่ครบ ไม่สมบูรณ์ ไม่ระบุตำแหน่งและสำนักงานที่สมัคร ใบสมัครจะไม่ถูกพิจารณา

 

2.2 หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป

2) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาหนังสือรับรองให้ใช้ได้ ในกรณีเพิ่งสำเร็จการศึกษา และยังไม่ได้รับปริญญาบัตร)

3) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ

4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

6) หนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ

7) สำเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ

8) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ (ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย) จำนวน 1 ฉบับ

9) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

9.1) วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 100 บาท

9.2) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวน 150 บาท

9.3) สำหรับผู้ที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ในวันที่สอบข้อเขียน ห้ามแนบค่าธรรมเนียมการสมัครสอบมาพร้อมกับใบสมัครงาน

 

3. เงื่อนไขการรับสมัคร

3.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

3.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ระบุตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ทั้งนี้ สำหรับวุฒิการศึกษาใดที่มีปัญหาต้องตรวจสอบ หากปรากฏว่า เมื่อตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ก็จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ

 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิแข่งขัน วัน/เวลา และสถานที่สอบ

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันใน วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ยกเว้นตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ 3-5 และ เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ประกาศรายชื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ ป้ายประกาศรับสมัครงาน อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้นล่าง โทร. 0-2256-4054 และ http://www.redcross.or.th

5. วิธีการสอบแข่งขัน

5.1) สอบข้อเขียน (200 คะแนน)

– วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ประกอบด้วยวิชาความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล และวิชาภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

– ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)

5.2) สอบภาคปฏิบัติ (100 คะแนน) ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft Office และ Internet

5.3) สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) โดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และสัมภาษณ์ทดสอบความรู้และคุณลักษณะในด้านต่างๆของผู้สมัคร

 

6 ค่าตอบแทนและสิทธิสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทยจะได้รับค่าตอบแทน และสิทธิสวัสดิการ เช่น

6.1) อัตราเงินเดือนตามวุฒิที่บรรจุ

6.2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

6.3) สวัสดิการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ และครอบครัว

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments