สภากาชาด เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นายช่างเทคนิค,พยาบาล (บัดนี้ – 4 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สภากาชาดเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขัน เป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

  • นายช่างเทคนิค 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 10,280 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวม 11,780 บาท จำนวน 1 อัตรา
  • พยาบาล 3-5 ประจำภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 13,310 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวม 15,000 บาท จำนวน 3 อัตรา (โดยปฏิบัติงานที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ 2 อัตรา)

วิธีการสมัครงานราชการสภากาชาด :

รับสมัครที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 11 มิ.ย. 2556


ประกาศสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย

เรื่อง ขยายการรับสมัครบุคคล

เพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

——————————————–

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

1. รับสมัครตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 อัตรา

1.1 นายช่างเทคนิค 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 10,280 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวม 11,780 บาท จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตรวจสอบและบำรุงรักษางานระบบต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, ประปาสุขาภิบาล, โทรศัพท์,สาย LAN คอมพิวเตอร์, สัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัยเพลิงไหม้, ดับเพลิง, เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ กล้องวงจรปิด, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง, ลิฟท์และบันไดเลื่อน, ห้องเย็น, อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของห้องปฏิบัติการ, อุปกรณ์สำนักงาน, ซ่อมแซมอาคาร ตรวจสอบและซ่อมบำรุงงานระบบต่างๆ ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง 12 แห่ง กำกับดูแล คนสวน แม่บ้านทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย จัดสถานที่ ทำกิจกรรมต่างๆ อยู่เวรเฝ้าระวังงานระบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารฯ

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

2) ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน

3) วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า

 

1.2 พยาบาล 3-5 ประจำภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 13,310 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวม 15,000 บาท จำนวน 3 อัตรา (โดยปฏิบัติงานที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ 2 อัตรา)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ทำหน้าที่เจาะเก็บโลหิต ดูแลระบบคุณภาพงานเจาะเก็บโลหิต ดูแลรับผิดชอบการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับบริจาคโลหิต ติดตามผู้บริจาคโลหิตที่พบผลผิดปกติ และดูแลประสานงานการเชิญผู้บริจาคโลหิตมา Post counseling

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี

2) ถ้าเพศชาย ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือทหารกองหนุน

3) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต

4) ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการพยาบาล

5) ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ตนเองสังกัด หรือใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไป-กลับ

ได้สะดวก และสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ได้

2. การรับสมัคร

2.1 วัน/เวลา และสถานที่รับสมัคร

2.1.1 รับสมัครที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2256-4054, 0-2256-4058 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ

2.1.2 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย หรือ Download ใบสมัครได้ทาง http://www.redcross.or.th หัวข้อ “สมัครงาน”

2.1.3 การยื่นใบสมัคร สามารถทำได้โดย

2.1.3.1) ยื่นด้วยตนเองพร้อมเอกสารและหลักฐานที่กำหนด ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์

2.1.3.2) ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์ ให้ระบุชื่อผู้ส่ง และจ่าหน้าซองถึงฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” และ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 0-2256-4054, 0-2256-4058 เพื่อตรวจสอบว่าได้รับใบสมัครของท่านแล้ว หากเอกสารที่แนบมาไม่ครบ ไม่สมบูรณ์ ไม่ระบุตำแหน่งและสำนักงานที่สมัคร ใบสมัครจะไม่ถูกพิจารณา

 

2.2 หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป

2) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาหนังสือรับรองให้ใช้ได้ ในกรณีเพิ่งสำเร็จการศึกษา และยังไม่ได้รับปริญญาบัตร)

3) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ

4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

6) หนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ

7) สำเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ

8) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ (ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย) จำนวน 1 ฉบับ

 

9) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

9.1) วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 100 บาท

9.2) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวน 150 บาท

9.3) สำหรับผู้ที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ในวันที่สอบข้อเขียน ห้ามแนบค่าธรรมเนียมการสมัครสอบมาพร้อมกับใบสมัครงาน

 

3. เงื่อนไขการรับสมัคร

3.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

3.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ระบุตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ทั้งนี้ สำหรับวุฒิการศึกษาใดที่มีปัญหาต้องตรวจสอบ หากปรากฏว่า เมื่อตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ก็จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ

 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิแข่งขัน วัน/เวลา และสถานที่สอบ

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันใน วันที่ 11 มิถุนายน 2556 ณ ป้ายประกาศรับสมัครงาน อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้นล่าง โทร. 0-2256-4054 และ http://www.redcross.or.th

 

5. วิธีการสอบแข่งขัน

5.1) สอบข้อเขียน (200 คะแนน)

– วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ประกอบด้วยวิชาความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล และวิชาภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

– ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)

5.2) สอบภาคปฏิบัติ (100 คะแนน) ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft Office และ Internet

5.3) สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) โดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และสัมภาษณ์ทดสอบความรู้และคุณลักษณะในด้านต่างๆของผู้สมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

6 ค่าตอบแทนและสิทธิสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทยจะได้รับค่าตอบแทน และสิทธิสวัสดิการ เช่น
6.1) อัตราเงินเดือนตามวุฒิที่บรรจุ
6.2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
6.3) สวัสดิการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ และครอบครัว

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย
 ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments