Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สภากาชาด เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ หัวหน้าฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,วิทยาจารย์ (บัดนี้ – 24 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย

เรื่อง ขยายการรับสมัครบุคคล

เพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

——————————————–

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

1. รับสมัครตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 อัตรา

1.1 หัวหน้าฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 7) ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

งานบริหาร กำหนด วางแผนการปฏิบัติงาน กำกับ ดูแล สั่งการมอบหมาย นิเทศงาน สอนงาน ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหา และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ประสานงาน จัดทำแผนพัฒนางานการเงินบัญชีและพัสดุ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงงานให้แก่บุคลากรหน่วยการเงินบัญชีและพัสดุ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) เพศหญิง อายุ 35 – 45 ปี

2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการเงิน การบัญชี หรือ

เศรษฐศาสตร์ที่มีการศึกษาวิชาบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

3) หากเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ต้องดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับ 5 ในสายงาน

ที่เริ่มต้นระดับ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี

หรือดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับ 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยต้องปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการเงินและบัญชี

4) มีความสามารถในการวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ รวมทั้งการบริหารงานพัสดุ

5) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี ควบคุมการจัดทำและเก็บ

รักษาบัญชี และเอกสารประกอบการลงบัญชี การตรวจสอบบัญชี ตรวจวิเคราะห์

งบดุล ตรวจสอบรายงานการเงินและหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

6) มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และการคิด

ต้นทุนต่อหน่วย ไม่น้อยกว่า 5 ปี

7) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet

ได้ดี

8) หากได้รับการคัดเลือกจะต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันตามหลักเกณฑ์

สภากาชาดไทย วงเงินค้ำประกัน จำนวน 50,000 – 200,000 บาท หรือตามที่

หน่วยงานกำหนด

1.2 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

จัดทำออกแบบเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างรูปแบบของเว็บไซต์ TRCARC.ORG ทุก ๆ 6 เดือน ดูแลระบบข้อมูลคลินิกนิรนาม Data Query, Import & Export : กระบวนการนำข้อมูลเข้า/ออก เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ ออกแบบเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยภาษาทางคอมพิวเตอร์ (Data Dictionary & ER-Diagram)

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

2) ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน

3) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท ทางด้านคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4) มีความรู้ทางด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี

เช่น Visual Basic, Java, ASP, PHP, SQL, Oracle และสามารถใช้งาน

Microsoft Office ได้ดี

5) มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

6) ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

1.3 วิทยาจารย์ 3-5 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมและเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและ ปฐมพยาบาล เขียนโครงการการจัดอบรมจัดทำสื่อการสอน และเตรียมอุปกรณ์การสอน

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) เพศหญิง อายุ 22 – 45 ปี

2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางการพยาบาล

3) มีความรู้ความสามารถในการสอนและการให้ความรู้

4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี

5) สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด ล่วงเวลาและวันหยุดได้

6) เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป

7) เป็นผู้มีความอดทน เสียสละให้กับงานของหน่วยงานและสภากาชาดไทย

8) มีสุขภาพแข็งแรง

9) พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

10) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Power Point / SPSS ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. การรับสมัคร

2.1 วัน/เวลา และสถานที่รับสมัคร

2.1.1 รับสมัครที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2256-4054, 0-2256-4058 รายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

*ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 7) ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2556

**ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2556

***ตำแหน่งวิทยาจารย์ 3-5 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ถึง วันที่ 24 กรกฎาคม 2556

ในวันและเวลาราชการ

2.1.2 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย หรือ Download ใบสมัครได้ทาง http://www.redcross.or.th หัวข้อ “สมัครงาน”

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2.1.3 การยื่นใบสมัคร สามารถทำได้โดย

2.1.3.1) ยื่นด้วยตนเองพร้อมเอกสารและหลักฐานที่กำหนด ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์

2.1.3.2) ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์ ให้ระบุชื่อผู้ส่ง และจ่าหน้าซองถึงฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” และ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 0-2256-4054, 0-2256-4058 เพื่อตรวจสอบว่าได้รับใบสมัครของท่านแล้ว หากเอกสารที่แนบมาไม่ครบ ไม่สมบูรณ์ ไม่ระบุตำแหน่งและสำนักงานที่สมัคร ใบสมัครจะไม่ถูกพิจารณา

 

2.2 หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป

2) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาหนังสือรับรองให้ใช้ได้ ในกรณีเพิ่งสำเร็จการศึกษา และยังไม่ได้รับปริญญาบัตร)

3) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ

4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

6) สำเนาหนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ

7) สำเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ

8) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ (ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย) จำนวน 1 ฉบับ

9) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

9.1) วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 100 บาท

9.2) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวน 150 บาท

9.3) สำหรับผู้ที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ในวันที่สอบข้อเขียน ห้ามแนบค่าธรรมเนียมการสมัครสอบมาพร้อมกับใบสมัครงาน

 

3. เงื่อนไขการรับสมัคร

3.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

3.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ระบุตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ทั้งนี้ สำหรับวุฒิการศึกษาใดที่มีปัญหาต้องตรวจสอบ หากปรากฏว่า เมื่อตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ก็จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ

 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิแข่งขัน วัน/เวลา และสถานที่สอบ

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ดังนี้

4.1 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 7)ใน วันที่ 17 มิถุนายน 2556

4.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ชั่วคราว) ใน วันที่ 8 กรกฎาคม 2556

4.3 ตำแหน่งวิทยาจารย์ 3-5 ใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

ณ ป้ายประกาศรับสมัครงาน อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้นล่าง โทร. 0-2256-4054 และ http://www.redcross.or.th

 

5. วิธีการสอบแข่งขัน

5.1) สอบข้อเขียน (200 คะแนน)

– วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ประกอบด้วยวิชาความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล และวิชาภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

– ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)

5.2) สอบภาคปฏิบัติ (100 คะแนน) ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft Office และ Internet

5.3) สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) โดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และสัมภาษณ์ทดสอบความรู้และคุณลักษณะในด้านต่างๆของผู้สมัคร

 

6 ค่าตอบแทนและสิทธิสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทยจะได้รับค่าตอบแทน และสิทธิสวัสดิการ เช่น

6.1) อัตราเงินเดือนตามวุฒิที่บรรจุ

6.2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

6.3) สวัสดิการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ และครอบครัว

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

หน้า: 1 2

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments