งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สภากาชาด เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (27 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขัน เป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

  • เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3-5 สำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานบริหาร อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 13,310 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวม 15,000 บาท จำนวน 2 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ประจำภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี (โดยปฏิบัติงานที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) อัตราเงินเดือน ระดับ 1 ขั้น 7,640 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวม 9,140 บาท จำนวน 2 อัตรา

**เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการต้องมีภูมิลำเนาในอำเภอหัวหิน หรือใกล้เคียงใน จ.ประจวบคีรีขันธ์


ประกาศสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
——————————————–
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขัน เป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
1. รับสมัครตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 อัตรา
1.1 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3-5 สำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานบริหาร อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 13,310 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวม 15,000 บาท จำนวน 2 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
แปล สรุปอีเมล์/เอกสารจากภายนอกประเทศถึงสภากาชาดไทย ร่างหนังสือโต้ตอบระหว่างสภากาชาดไทยกับหน่วยงานภายในและนอกประเทศ และบุคคลทั่วไป ประสานงานด้านต่างๆ เช่น การประชุม การอบรมสัมมนา ระหว่างสภากาชาดไทยกับหน่วยงานทั้งภายในและนอกประเทศ รับรองแขก ชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการสภากาชาดไทย พร้อมจัดทำกำหนดการเยี่ยมชม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สืบหาติดตามบุคคล เช่น ผู้อพยพชาวลาว เวียดนาม หรือชาวต่างชาติที่สูญหาย ในประเทศไทยโดยการร้องขอต่อผ่านสภากาชาดของผู้สอบถาม เป็นสื่อกลางส่งข่าวสารกาชาดระหว่างผู้ต้องขังชาวกัมพูชาและชาติอื่นๆ ซึ่งถูกคุมขังอยู่เรือนจำในประเทศไทยให้กับญาติพี่น้อง ออกหนังสือรับรองการเจ็บป่วย และการเสียชีวิตของบิดา มารดา ญาติใกล้ชิดของทหารอเมริกัน นำข่าวงานของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ขึ้น Web สภากาชาดไทย ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์อื่นขึ้น Web ตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อายุ 22-35 ปี
2) เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ และด้านสังคมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
4) มีความรู้ภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5) สามารถแปล สรุป และเขียนรายงาน เป็นภาษาไทยและอังกฤษได้ดี
6) สามารถติดต่อประสานงานได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพดี เสียสละเวลาให้กับงานได้ดี ทั้งในและนอกเวลาราชการ
7) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Power point และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
8) หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1.2 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ประจำภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี (โดยปฏิบัติงานที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) อัตราเงินเดือน ระดับ 1 ขั้น 7,640 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวม 9,140 บาท จำนวน 2 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการรับบริจาคโลหิต ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ เก็บและล้างอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และลงบันทึกการใช้งาน จัดเตรียมถุงบรรจุโลหิต หลอดตัวอย่างโลหิต และลงบันทึกการใช้งาน จัดเก็บโลหิต และหลอดตัวอย่างโลหิตเมื่อการบริจาคโลหิตสิ้นสุดลง ดูแลผู้บริจาคโลหิตขณะกำลังบริจาคโลหิตและช่วยจัดเลี้ยงผู้บริจาคโลหิต ดูแลรักษาและทำความสะอาดสำนักงานทั้งภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี
2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3) วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
4) มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอหัวหิน หรืออำเภอใกล้เคียงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวก เนื่องจากไม่มีบ้านพักให้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. การรับสมัคร
2.1 วัน/เวลา และสถานที่รับสมัคร
2.1.1 รับสมัครที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2256-4054, 0-2256-4058 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ถึง วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ
2.1.2 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย หรือ Download ใบสมัครได้ทาง http://www.redcross.or.th หัวข้อ “สมัครงาน”
2.1.3 การยื่นใบสมัคร สามารถทำได้โดย
2.1.3.1) ยื่นด้วยตนเองพร้อมเอกสารและหลักฐานที่กำหนด ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์
2.1.3.2) ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์ ให้ระบุชื่อผู้ส่ง และจ่าหน้าซองถึงฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” และต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 0-2256-4054, 0-2256-4058 เพื่อตรวจสอบว่าได้รับใบสมัครของท่านแล้ว หากเอกสารที่แนบมาไม่ครบ ไม่สมบูรณ์ ไม่ระบุตำแหน่งและสำนักงานที่สมัคร ใบสมัครจะไม่ถูกพิจารณา

2.2 หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
2) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาหนังสือรับรองให้ใช้ได้ ในกรณีเพิ่งสำเร็จการศึกษา และยังไม่ได้รับปริญญาบัตร)
3) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6) หนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ
7) สำเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ
8) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ (ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย) จำนวน 1 ฉบับ
9) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
9.1) วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 100 บาท
9.2) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวน 150 บาท
9.3) สำหรับผู้ที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ในวันที่สอบข้อเขียน ห้ามแนบค่าธรรมเนียมการสมัครสอบมาพร้อมกับใบสมัครงาน

3. เงื่อนไขการรับสมัคร
3.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
3.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ระบุตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ทั้งนี้ สำหรับวุฒิการศึกษาใดที่มีปัญหาต้องตรวจสอบ หากปรากฏว่า เมื่อตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ก็จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิแข่งขัน วัน/เวลา และสถานที่สอบ
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ ป้ายประกาศรับสมัครงาน อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้นล่าง โทร. 0-2256-4054 และ http://www.redcross.or.th

5. วิธีการสอบแข่งขัน
5.1) สอบข้อเขียน (200 คะแนน)
– วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ประกอบด้วยวิชาความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล และวิชาภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
5.2) สอบภาคปฏิบัติ (100 คะแนน) ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft Office และ Internet
5.3) สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) โดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และสัมภาษณ์ทดสอบความรู้และคุณลักษณะในด้านต่างๆของผู้สมัคร

6 ค่าตอบแทนและสิทธิสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทยจะได้รับค่าตอบแทน และสิทธิสวัสดิการ เช่น
6.1) อัตราเงินเดือนตามวุฒิที่บรรจุ
6.2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
6.3) สวัสดิการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ และครอบครัว

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย

ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments