งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ หลักสูตรเร่งรัด 6 เดือน (1 – 16 มิ.ย. 2556)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศกองทัพบกจะเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตรเร่งรัด ระยะเวลาศึกษา 6 เดือน เมื่อสำเร็จการศึกษาบรรจุหน่วย พล.1 รอ.

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 5 เดือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการ เหล่าทหารราบ ในหน่วยที่จัดกำลัง ร้อย.รอ. CAT – ๙๐๔ พล.๑ รอ. ได้แก่ ร.๑ พัน.๑ รอ., ร.๑ พัน.๒ รอ., ร.๑ พัน.๓ รอ., ร.๑ พัน.๑ รอ. และ ร.๑๑ พัน.๒ รอ., จำนวน 6 กองพัน เพื่อให้การปฏิบัติถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระรัชทายาท ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามพระประสงค์เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ และมีประสิทธิภาพ

ประเภทของผู้สมัคร

 1. บุคคลพลเรือน ชาย อายุ 18 ปี ถึง 22 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2534-2538) สำหรับผู้ที่มีอายุ 21 และ 22 ปี (เกิด พ.ศ. 2534-2535) ต้องมีหลักฐานสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (หนังสือสำคัญ แบบ สด.๘) หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ (สด.๔๓) แสดงว่าผ่านกรตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ผลการจับฉลาก “ดำ” และมีความสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. หรือผู้ที่อยู่ระหว่างได้รับการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ตามมาตรา ๒๙ (๓) และมีความสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม.
 2. ทหารกองประจำการ ทุกเหล่าทัพ และรับราชการทหารกองประจำการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน อายุไม่เกิน 24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2532)
 3. พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) และอาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2532)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. มีวุฒิการศึกษาสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 2. เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศ (ก่อนการสอบภาควิชาการ) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
 3. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 4. มีอวัยวะ รูปร่งา ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหารมีความสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. มีรอยสักตามร่างกายดูไม่น่าเกลียดและอยู่ในร่มผ้า ไม่เป็นโรงตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 5. ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
 6. ไม่เป็น ผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 7. ต้องเข้าัีรับการตรวจโรค พิมพ์ลายนิ้วมือ ตรวจประวัติอาชญากรรม ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ว่ายน้ำ ดึงข้อ ลุกนั่ง ดันพื้น และวิ่งได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

**ใบสมัครสีขาวสำหรับบุคคลพลเรือน สมัครด้วยตนเองเท่านั้น
**ใบสมัครสีฟ้า สำหรับทหารกองประจำการ พลอาสาสมัคร อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุน สมัครด้วยตนเองเท่านั้น

2013-06-01_173525

ดูประกาศเลือกหน้า หน้า: 1 2 3 4

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4