อบต.หนองไผ่ จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการสาธารณสุข (16 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

อบต.หนองไผ่ จ.มหาสารคามเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

อบต.หนองไผ่ จ.อุบลราชธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1

  • เจ้าหน้าที่พัสดุ
  • เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • นักวิชาการศึกษา
  • นักวิชาการสาธารณสุข

วิธีการสมัครงานราชการอบต.หนองไผ่ จ.มหาสารคาม :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
…………………………………………
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเหนองไผ่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการรับ สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๕ อัตราประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
อาศัยอำนาจตามความในประกาศของคณะกรรมการการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ และครั้งที่
๔/๒๕๕๕๖ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขันและสถาบันการศึกษาที่รับผิดชอบการสอบแข่งขัน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
๑.๑ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ จำนวน ๑ อัตรา
๒. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ๑ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓ จำนวน ๑ อัตรา
๒. นักวิชาการศึกษา ๓ จำนวน ๑ อัตรา
๓. นักวิชาการสาธารณสุข ๓ จำนวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ตามข้อ ๖ แห่ง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๔. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
๕. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
///(ค) โรคเท้าช้าง…

-๒-
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
๖. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น
๗. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๘. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๙. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๐. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด อาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๑. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ
๑๒. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐาน ทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
๑๓. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อ ๖ ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม (ก .อบต. จังหวัดมหาสารคาม) อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ ในกรณีดังนี้
๑. ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๖ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๐)
๒. ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๖ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือข้าราชการ เกินสองปีแล้ว และมีใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
๓. ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๖ (๑๓) ซึ่งได้ออกจากงานหรือข้าราชการ เกินสองปีแล้วและมีใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
สำหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๙๐๔/ว ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน
ผู้สมัครสอบตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่คณะกรรมการ กลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดประกาศไว้ ตามเอกสาร (ภาคผนวก ก)
แนบท้ายประกาศนี้
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร (ภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศ)
4. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
ผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจะได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้
๔.๑ คุณวุฒิปริญญาตรี ๔ ปี ได้รับเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท
๔.๒ คุณวุฒิปริญญาตรี ๕ ปี ได้รับเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท
//๔.๓ คุณวุฒิประกาศนียบัตร…

-๓-
๔.๓ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับเงินเดือน ๖,๐๕๐ บาท
๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๕.๑ การจำหน่ายคู่มือสมัครสอบและใบสมัครสอบ
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อคู่มือสมัครสอบและใบสมัครสอบในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ในวัน เวลาราชการ
๕.๒ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม ชั้น ๒ องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ และมีสิทธิสมัครได้เพียง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๙๐-๒๒๑๖ และ ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ www.nongphinadoon.go.th
๕.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ ดังนี้
๑. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท
๒. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ตำแหน่งละ ๒๐๐ บาท
๕.๔ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ
(๑) สำเนาวุฒิการศึกษาหรือสำเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร และ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาไทยที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
(๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว (๓X๔ ซ.ม) ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ จะต้องติดรูปถ่ายรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
(๖) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๕ การยื่นใบสมัคร
ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ พร้อมหลักฐาน ด้วยตนเอง ในวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่ง ที่ระดับไม่สูงกว่าที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่และใช้คุณวุฒิการศึกษาเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรง
ตำแหน่งหรือต้องการใช้ผลสอบแข่งขันเพื่อ เปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑,๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งตั้งอนุญาตให้สมัครสอบ หากผู้สมัครสอบรายใดไม่มีหนังสืออนุญาตดังกล่าวจะไม่มีสิทธิสอบ หรือถ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศนี้ และรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ หากปรากฏ

////ภายหลังว่า……

-๔-
ภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในการรับสมัครสอบแข่งขันแล้วให้ถือว่า
ผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบแข่งขันอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

๖. เงื่อนไขการรับสมัคร
๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้
มีสิทธิ สมัครสอบ ในข้อ ๒ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งได้
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๖.๒ ผู้สมัครสอบต้องเลือก สมัครสอบได้เพียง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้
๖.๓ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และกำหนดวัน
เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ และทางเว็บไซต์ www.nongphinadoon.go.th

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตร โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน เมื่อสอบผ่านทั้งสองภาคแล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ต่อไป รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบ ตามเอกสาร (ภาคผนวก ข) แนบท้ายประกาศนี้

๙. หลักเกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตาม
หลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ จะคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

๑๐. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๑. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียงลำดับที่จากผู้
สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้
///คะแนนภาค……

-๕-
คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข ) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
๒. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก เว้น
แต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปก่อนแล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งก่อน ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ ๒ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี
๓ ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีสอบแข่งขันได้ คือ
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลากำหนด หรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
(๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ สอบครั้งเดียวกัน

๑๒. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน
๑. การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้ ผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อย่างน้อย ๑ ปี ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนย้ายไปสังกัดหน่วยราชการอื่นได้
๒. การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จะบรรจุแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนั้นหรือตำแหน่งอื่นที่กำหนดคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขัน และเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดโดยจะเรียกบรรจุแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๓. ไม่รับโอนไม่ว่ากรณีใด
๔. การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จะบรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ นี้เท่านั้น

๑๓. กรณีการพบการทุจริตในการดำเนินการสอบแข่งขัน
กรณีที่มีการตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในระหว่างการดำเนินการสอบแข่งขัน ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของพนังงานส่วนตำบล กรณีผู้ดำเนินการสอบแข่งขันทุจริตหรือส่อว่าทุจริตในการสอบแข่งขัน
/// ทั้งนี้ องค์การ…..

-๖-
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จะดำเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ)
(นายธงชัย แสงสว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
ประธานคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

ภาคผนวก ก
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
ระดับ ๑ และ ระดับ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑
๑) ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ๑
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคำสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การจัด หา จัดซื้อ ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ การทำทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ
การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือทางอื่นที่ ก.อบต.
.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้ในงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
๖. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ
๒) ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ๑
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นที่ค่อนข้างยากภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติอย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

///ลักษณะงาน…

-๒-
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการพิจารณาแบบแสดงรายการ คำร้อง คำขอ คำอุทธรณ์หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หรือรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินภาษี ตรวจแบบแสดงรายการและเอกสารแนบ
เรื่อง ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ คำนวณภาษี ค่าปรับเงินเพิ่ม แจ้งการผลประเมิน คำชี้ขาดการอุทธรณ์ชี้แจงให้เหตุผลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตการทำน้ำแข็งเพื่อการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน และใช้เครื่องขยายเสียง ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขน สิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามข้อบังคับตำบล ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับตำบล ค่าอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาดสด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลและเงินฝากธนาคาร ค่าจำหน่วยเวชภัณฑ์ คำร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น รับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดทำทะเบียนต่าง ๆ เก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น สอดส่องตรวจตราเร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นค้างชำระ ควบคุมหรือดำเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้ในการจัดรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
๕. มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และ

///๓. สายงาน….

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

-๓-
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
๑) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นทำหน้าที่ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน เพื่อเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบาย แผนงาน อบต. แผนอำเภอ แผนงานจังหวัดและโครงการระดับชาติ หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณีและปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกวานี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑.มีความรู้ในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวางแผน และการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติ
งานในหน้าที่
๒.มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓.มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
๔.มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๕.มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
๒. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๓
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการศึกษา งานการศึกษาเทศบาล งานสังคมสงเคราะห์งานศาสานางานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและงานศิลปกรรม ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้น ทำหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา และการจัดบริการส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการกำลังคน หลักสูตร แบบเรียน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทาง
///การศึกษา…..

-๔-
การศึกษาจัดประชุมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เผยแพร่การศึกษา เช่น ออก
รายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ การจัดทำวารสาร หรือเอกสารต่างๆ เป็นต้น นอกจากนั้นยังทำหน้าทำหน้าที่จัดทำแผนและระบบสารสนเทศ การบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล การศึกษา ศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจการภายในโรงเรียน การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา
พาณีชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้ในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๕. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

๓. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ๓
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์ไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ส่วนราชเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

///ความรู้…

-๕-
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
๑. ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
๒. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
๓. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

ภาคผนวก ข
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
*************
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
ตำแหน่งในระดับ ๑
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทุกตำแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยข้อสอบปรนัย ดังต่อไปนี้
๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล กำหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
โดยทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยให้สรุปความหรือจับประเด็นใน ข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น
๒. วิชาภาษาไทย กำหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความ
สั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว
๓. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กำหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้
– ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
– พระราชราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
– นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
– พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
ทดสอบความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ
๑. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ ๑
– พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมล่าสุด
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น .ศ. ๒๕๔๒
///- พระราชบัญญัติ…

-๒-
– พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
– พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
– พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
– พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
– พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๒
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๒. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ ๑
– พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมล่าสุด
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น .ศ. ๒๕๔๒
– พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
– พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
– พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๗๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
– พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๘๐ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
– พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
– พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
– พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
///สายงานที่…..

-๓-
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
๑. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓
๑. ความรู้ในการบริหารงานบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
– พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๓
๑. ความรู้ในงานการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒.กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
– พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติการศึกาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
– พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ๓
๑. ความรู้ในงานบริหารงานบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-/// พระราชบัญญัติ…

-๔-
– พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ , พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ , พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
– พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
– พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘
ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ โดยวิธีดังนี้
๑. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์โดยยึดหลักสมรรถนะ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึกต่อองค์กร ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
………………………………………………..

ภาคผนวก ค
ใบสมัครสอบแข่งขัน
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานส่วนตำบล
ตำแหน่ง………………………………………………………………………………
จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อและชื่อสกุล (นาย,นาง,นางสาว)…………………………………………………………….สัญชาติ………………………….
๒. อายุนับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย เกิดวันที่………..เดือน……………พ.ศ………….(อายุ………..ปี………..เดือน)
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่……………………ออกให้ ณ จังหวัด……………………หมดอายุวันที่………………….
๓. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ ปวช. / ปวท./อนุปริญญา/ ปวส /ปริญญาตรี ชื่อย่อ………………………………….สาขาวิชา………………………………………. วิชาเอก………………………………สำเร็จจากสถานศึกษาชื่อ…………………..เมื่อวันที่……..เดือน…………………พ.ศ………….ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม……….……วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับคือ……………………………………..ความรู้ความสามารถพิเศษ………………………………………………………………………
๔. อาชีพปัจจุบัน ลูกจ้างหน่วยงานรัฐบาล/เอกชน/ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
กำลังศึกษาต่อ อาชีพอื่น (ระบุ)……………….………………………………………………………………………………………
๕. สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่……..หมู่ที่……..ตรอก/ซอย………………ถนน…………………..ตำบล………………………
อำเภอ…………………….จังหวัด…………………………….รหัสไปรษณีย์………………..โทรศัพท์…………………………..
๖. ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว มาพร้อมกับใบสมัคร รวม……………………ฉบับ
( ) สำเนาปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร ( ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
( ) สำเนาทะเบียนบ้าน ( ) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ( ) ใบรับรองของสถานศึกษา ใบรับรองแพทย์ ( ) สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี) ( ) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
( ) หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ กรณีข้าราชการ, พนักงานส่วนท้องถิ่น ( ) อื่น ๆ ถ้ามี(ระบุ)…………………………….
* หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันครั้งนี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล หมวดที่ ๑ ข้อ ๖ และมีคุณสมบัติด้านอื่นครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ หากไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ใน ภายหลัง ทั้งสิ้น
ลงลายมือชื่อ………………………………………………………….ผู้สมัครสอบ
(…………………………………………………………)
ยื่นใบสมัครวันที่……..เดือน…………………………..พ.ศ. …………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้รับเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน …………… บาท (……………………………………) ไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ……………………………………… ผู้รับเงิน
วันที่………………………………..
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครสอบแข่งขันปรากฏว่า หลักฐานถูกต้องครบถ้วน / ไม่ถูกต้อง
เนื่องจาก ………………………………….ลงชื่อ………………………………………
(…………………………………………)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
อนุญาตให้ข้าราชการสมัครแข่งขันเข้ารับราชการ

เขียนที่…………………………………..
วันที่…………..เดือน……………………..พ.ศ. …………………………
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………….ตำแหน่ง…………………………….
สังกัด…………………………………………………เป็นผู้อนุมัติสั่งบรรจุและแต่งตั้ง (หรือเป็นผู้ที่ได้รับหมอบหมายให้มีอำนาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้ง) อนุญาตให้…………………………………………………………………
ตำแหน่ง…………………………………………………………ซึ่งเป็นข้าราชการสังกัด…………………………………………
สมัครสอบแข่งขันตามประกาศ………………………………………………..ลงวันที่…………………………………………
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ทั้งนี้ หาก(นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………สอบแข่งขันได้
และมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งข้าพเจ้ายินยอมให้(นาย/นาง/นางสาว)………………………………………..
โอน/ย้าย มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตามผลการสอบแข่งขัน

(ลงชื่อ)
(………………………………………………)
ตำแหน่ง……………………………………………..

ภาคผนวก ง
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
การกำหนดตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องเกื้อกูลกันของพนักงาน

ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มงานการเงินและการคลัง
๑. เจ้าหน้าที่พัสดุ
๒. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
๓. เจ้าหน้าที่การคลัง
๔. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓

กลุ่มที่ ๒ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๑. บุคลากร
๒. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๓. เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
๔. เจ้าพนักงานเทศกิจ
๕. นักวิจัยงานจราจร

กลุ่มที่ ๓ นักวิชาการศึกษา
๑. บรรณารักษ์
๒. เจ้าหน้าที่สันทนาการ
๓. สารวัตรนักเรียน
๔. นักวิชาการศึกษา

กลุ่มที่ ๔ นักวิชาการสาธารณสุข

๑. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
๒. นักวิชาการสุขาภิบาล
๓. นักวิชาการสาธารณสุข

ผนวก จ
ที่……………./ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล

หนังสืออนุญาตให้สมัครแข่งขัน

ข้าพเจ้า………………………………………………………………………..ตำแหน่ง……………………………………….
อำเภอ………………………………………..จังหวัด……………………………………………………………………….อนุญาตให้
นาย/น.ส/นาง … ………………………………………………………….ซึ่งเป็น……………………………………………. ตำแหน่ง……………………………………………สังกัด……………………………………………………………………………..สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อใช้ผลสอบแข่งขันปรับเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ได้

จึงออกหนังสือไว้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ เดือน……………………………….พ.ศ. ……………………….

ลงชื่อ…………………………………………
(…………………………………………)
ตำแหน่ง…………………………………..

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 มิ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments