งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

อบต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,นายช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นักวิชาการเกษตร (3 – 21 มิ.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

– 5 –

5.3 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

5.4 ประกาศต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน จะปิดไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร หมายเลขโทรศัพท์ 0-4523-7042,0-4523-7147 ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร www.kudsakorn.go.th โดยเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องสนใจติดตามประกาศทุกระยะ ดำเนินการปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศกำหนด โดยจะอ้างเหตุผลว่าไม่ทราบประกาศภายหลังไม่ได้

 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร และทางเว็บไซต์ www.kudsakorn.go.th

 

7. หลักสูตรและวิธีการสอบ

ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตร โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน เมื่อสอบผ่านทั้งสองภาคแล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ต่อไป

รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบ ตามเอกสาร (ภาคผนวก ข) แนบท้ายประกาศนี้

 

8. หลักเกณฑ์การตัดสิน

การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตาม

หลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ จะคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

 

9. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

9.1 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียงลำดับที่จากผู้

สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

9.2 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียกรายงาน

ตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่กำหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งแต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร ที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี

10. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

10.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งเมื่อมีการเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง

10.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกรกำหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน

10.3 ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (10.3) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ได้ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่บรรจุในครั้งต่อไป

10.4 ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

(5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน

 

10. เอกสารและหลักฐานที่จะใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

นำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด

10.1 บัตรประจำตัวสอบ

10.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหากเป็นใบเหลืองจะต้องไม่หมดอายุพร้อมติดรูปถ่าย หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

10.3 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร

10.4 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

10.5 สำเนาถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น

10.6 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ 6 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย

 

11. การบรรจุและแต่งตั้ง

11.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละตำแหน่ง ตามอัตราว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

11.2 ถ้าผู้สอบแข่งขันได้และถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้ กำหนดไว้ตามประกาศฯ นี้ จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้

 

– 7 –

11.3 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่บรรจุแต่งตั้ง โดยห้ามโอน (ย้าย) ไปหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นทุกกรณี ยกเว้นลาออกจากราชการ

 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร จะดำเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อ

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

 

 

นายอุดร ประสมสุข

(นายอุดร ประสมสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร

ประธานคณะกรรมการสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ดูประกาศคลิกเลือกหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24