งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

อบต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,นายช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นักวิชาการเกษตร (3 – 21 มิ.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

– 6 –

๑2. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามอัตรา ดังนี้

๑๒.๑ ตำแหน่งระดับ 1 และระดับ ๒ ตำแหน่งละ 100 บาท

๑๒.๒ ตำแหน่งระดับ ๓ ตำแหน่งละ ๒00 บาท

ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้กับผู้สมัครสอบที่มิได้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้น

 

๑๓.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วันเวลา สถานที่สอบแข่งขัน

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ จะประกาศให้ทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.kudsakorn.go.th ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

 

๑๔.กรณีการพบทุจริตในการดำเนินการสอบแข่งขัน

กรณีที่มีการตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในระหว่างดำเนินการสอบแข่งขัน ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานส่วนตำบล กรณีผู้ดำเนินการสอบแข่งขันทุจริตหรือส่อว่าทุจริตในการสอบแข่งขัน ฉบับลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร ดำเนินการสอบแข่งขันฯดังกล่าวในรูปแบบคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อและยอมเสียทรัพย์สิน ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประกาศใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร ได้ทราบทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4523-7147 หรือทางโทรสาร 0-4523-7042 เพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

 

 

 

(ลงชื่อ) นายอุดร ประสมสุข

(นายอุดร ประสมสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร

4.3 เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ

(1) หนังสือรับรองจากโรงเรียน/สภามหาวิทยาลัย/วิทยาลัย หรือสำเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตรหรือสำเนาหลักฐานแสดงคุณสมบัติทางการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จำนวน 1 ฉบับ

(2) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาไทย ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุญาตภายในวันที่ปิดรับสมัคร รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

(3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

(4) สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

(5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ติดรูปถ่าย) รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

(6) ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

(7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

(8) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น)

4.5 การยื่นใบสมัคร

ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ พร้อมหลักฐาน ด้วยตนเอง ในวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่ระดับไม่สูงกว่าที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่และใช้คุณวุฒิการศึกษาเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งตั้งอนุญาตให้สมัครสอบ หากผู้สมัครสอบรายใดไม่มีหนังสืออนุญาตดังกล่าวจะไม่มีสิทธิสอบ หรือถ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศนี้ และรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในการรับสมัครสอบแข่งขันแล้วให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบแข่งขันอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

 

5. เงื่อนไขการรับสมัคร

5.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ สมัครสอบ ในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร) ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

5.2 ผู้สมัครสอบต้องเลือก สมัครในตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้น ระดับ 1 ,ระดับ 2 และระดับ 3 และสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้

ดูประกาศคลิกเลือกหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24