งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

อบต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,นายช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นักวิชาการเกษตร (3 – 21 มิ.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

-๓-

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่ วันที่ 3 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร ดูรายละเอียดได้ที่ ได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี หรือตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.kudsakorn.go.th หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดหรือสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ที่ 0-4523-7042,0-4523-7147

 

๖.เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครแข่งขัน

ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือตัวเองและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐานต่อไปนี้

(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป โดยให้ผู้สมัครรูปถ่ายในใบสมัคร จำนวน ๑ รูป และบัตรประจำตัวสอบจำนวน ๒ รูป

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ ๑ ฉบับ

(3) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ฉบับจริง) มาแสดงในวันสมัคร โดยผู้สมัครสอบจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร กรณีหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย พร้อมสำเนา อย่างละ ๑ ฉบับ

(4) ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ

(5) สำเนาเอกสารอื่นๆเช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

(6) ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร กรณีที่มีเหตุผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบขององค์การบริหารส่วนตำบล จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง

ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ ซึ่งใช้คุณวุฒิเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ สั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันครั้งนั้น

ทั้งนี้ ในหลักฐานสำเนาทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกฉบับ

 

๗. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งปันเป็น ๓ ภาค คือ

๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ก) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยข้อสอบปรนัย ดังนี้ (สอบภาคเช้า)

(๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์และสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ดูประกาศคลิกเลือกหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24