งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

อบต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,นายช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นักวิชาการเกษตร (3 – 21 มิ.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร

เรื่อง การคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

…………………………………………………………..

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 และครั้งที่5/2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

1.1 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

1.1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1.2.1 เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

1.2.2 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

1.2.3 นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

1.2.4 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา

1.3 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1.3.1 นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

 

2. คุณสมบัติของผู้มิสิทธิรับสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ดังต่อไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร

(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ดูประกาศคลิกเลือกหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24