งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

อบต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,นายช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นักวิชาการเกษตร (3 – 21 มิ.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

– 17 –

– พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

– ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จนถึงปัจจุบัน

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.

2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

– พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542

– พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

– พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

– พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

พ.ศ. 2542

– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2

– พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมล่าสุด

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น .ศ. 2542

– พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

– พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2575 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องถิ่น พ.ศ. 2508 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

– ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จนถึงปัจจุบัน

– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

– พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542

– พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

– พระราชบัญญัติว่าด้วยความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

3. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ

– พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

– พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– พระราชบัญญัติผังเมืองพ.ศ.2518และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2552และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517

– พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2535แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

– ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ

 

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

– พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

– พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

– พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542

– พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

จนถึงปัจจุบัน

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.

– 2538 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546

– พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

– พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542

– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

– พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522

ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100)

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ โดยวิธีดังนี้

1. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาประวัติการทางาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์โดยยึดหลักสมรรถนะ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม จิตสานึกต่อองค์กร ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ให้ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์หรือสรุปเหตุผลอย่างอื่น

ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคา ข้อความหรือรูปภาพ การคิดวิเคราะห์ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจาลองต่าง ๆ

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน )

ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอ่าน และการทาความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคาถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความทั้งนี้ รวมถึงการสรุปความและตีความด้วย

ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คาหรือกลุ่มคา การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงความ

3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ทดสอบความรู้ในเรื่องต่อไปนี้

(1) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

(2) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

(3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

(4) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

(5) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(6) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(7) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ทดสอบความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดที่เกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ (ภาคผนวก ก)

1. ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ระดับ 3

– พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จนถึงปัจจุบัน

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

– พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542

– ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง

ปัจจุบัน

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546

– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ 2517

– พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542

– พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น พ.ศ.2542

– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100)

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ โดยวิธีดังนี้

1. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาประวัติการทางาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์โดยยึดหลักสมรรถนะ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม จิตสานึกต่อองค์กร ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ดูประกาศคลิกเลือกหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24