สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ (23 พ.ค. – 24 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สหกรร์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ตำแหน่ง "นักวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ" 
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท พร้อมเงินค่าวิชาชีพ 2,500 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปกิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์การเงิน และประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ การเงิน นโยบายของรัฐบาล เพื่อประเมินสถานการณ์การเงิน เสนอแนะความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ
 2. ตรวจสอบรายการบัญชี และยอดเงินคงเหลือของบัญชีต่างๆ เพื่อวิเคราะห์การไหลของเงิน
 3. เก็บข้อมูลการเงิน บัญชี วิเคราะห์งบการเงิน สภาพคล่อง และวางแผนการใช้จ่ายเงิน
 4. ประเมินผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน วิเคราะห์แหล่งเงินทุน และการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 5. ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์การเงิน นโยบายและอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน
 6. จัดทำรายงานฐานการเงินเพื่อจัดทำรายงานประจำปี
 7. จัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปี และสถิติการเงิน
 8. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี โดยผลการเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกวา่ 2.50
 2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. มีความรู้การใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี

วิธีการสอบคัดเลือก และเกณ์การตัดสิน: คณะกรรมการจะพิจารณาจากใบสมัคร และเอกสารประกอบ ของผู้สมัครสอบ คัดเลือกทุกคนในแต่ละตำแหน่ง โดยจะคัดเลือกตำแหน่งละไม่เกิน 5 คน เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาจากประวัติส่วนตัว การศึกษา และประวัติการทำงานของผู้เข้าสอบ และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ภาษาพูด สำเนียง อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญาและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

ผู้ที่ถือว่าผ่านการสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะประกาศเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมา

วิธีการสมัครงานราชการสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม :

ขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร และยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนดได้ด้วยตนเองที่งานธุรการ สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำักัด อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สถานที่สอบสัมภาษณ์: สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 มิ.ย. 2556
สอบวันที่: 5 ก.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 9 ก.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments