สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นิติกร (23 พ.ค. – 24 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สหกรร์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ตำแหน่ง "นิติกร" จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย และพิจารณาตรวจร่าง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดีที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายดังนี้

 1. ศึกษาวิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับหน่วยงานเืพ่อให้ทันกับสถานการณ์
 2. ศึกษาข้อมูล รวบรวมข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย และเสนอความเห็นในการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัย ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 3. ติดตามการผิดนัดชำระหนี้ และเสนอรายงานตามลำดับ
 4. ดำเนินคดี บังคับคดี ติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้ รายงานคณะกรรมการเร่งรัดหนี้สิน
 5. ทำนิติกรรมจำนอง ไถ่ถอนจำนอง (เงินกู้พิเศษ)
 6. รวบรวม จัดทำ เก็บรักษา ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และมติต่างๆ ให้เป็นระบบ
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่
 8. ปฏิบัติงานบังคับคดี และสืบทรัพย์ผู้กู้และผู้ค้ำประกันกรณีผิดนัดชำระหนี้ เพ่อให้การดำเนินการเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 9. รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของสหกรณ์ เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่ม
 10. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายฃ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยผลการเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพว่าความ และเป็นทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งได้ปกิบัติงานคดีไม่น้อยกว่า 20 คดี (เป็นคดีแพ่งไม่น้อยกว่า 5 คดี)

ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

 1. มีความรู้ความสามารถในการดำเนินคดี การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับคดี
 2. มีความรู้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
 3. มีความรู้การใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี

วิธีการสมัครงานราชการสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม :

ขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร และยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนดได้ด้วยตนเองที่งานธุรการ สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำักัด อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สถานที่สอบสัมภาษณ์: สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 มิ.ย. 2556
สอบวันที่: 5 ก.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 9 ก.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments