อพวช. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการ,พนักงานบริหาร (บัดนี้ – 4 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

อพวช.เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขณะนี้ทางหน่วยงานมีความต้องการบุคลากรจำนวน 2 อัตรา

 ประกาศ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เรื่อง  รับสมัครงาน

………………………………………………………………..

         

       ด้วย  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   (อพวช.)   รัฐวิสาหกิจ  ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง  ตำแหน่งนักวิชาการ  จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ (สพต.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร

3. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

4. สามารถปฏิบัติงานให้ อพวช. ตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง

5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

7. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

8. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การของรัฐ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  หรือไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างพักราชการ หรือถูกพักงาน

9. ไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย หรือโรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

10. ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง  ทบวง  กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า

11. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

12. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

13. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ตำแหน่ง นักวิชาการ ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท ทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. สามารถทำงานในวันหยุด ทำงานล่วงเวลา และเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

3. มีทักษะในการค้นคว้า อ่านข้อมูล วิเคราะห์สรุปประเด็น รวมทั้งทักษะด้านการจัดการและการวางแผน

4. มีทักษะในการสื่อสาร สามารถพัฒนานำเสนอกิจกรรมให้เป็นที่น่าสนใจ และดึงดูดผู้เข้าร่วมกิจกรรม

5. มีทักษะในการประสานงาน มีความสามารถในการสื่อสาร มีบุคลิกภาพดี

6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน

7. มีความสามารถในการค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และใช้งาน MS-Office และ Photoshop ได้

8. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานรวมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดี ต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบ

1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สรุป และนำเสนอข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการเผยแพร่ การวิจัย  และจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งข่าวและบทความ

3. พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน และการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

4. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ทั้งด้านการเงิน บุคลากร กิจกรรม และอื่นๆ

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ตำแหน่ง พนักงานบริหาร 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท ทางด้านนิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และใช้งาน MS-Office ได้เป็นอย่างดี

3. มีทักษะในการประสานงาน มีความสามารถในการสื่อสาร มีบุคลิกภาพดี

4. สามารถทำงานในวันหยุด ทำงานล่วงเวลา และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

5. มีทักษะในการค้นคว้า อ่าน วิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็น รวมทั้งทักษะในการจัดการและการวางแผน

6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน

ลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบ

1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สรุป และนำเสนอข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการ เผยแพร่ การวิจัย  และจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งข่าวและบทความ

3. พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน และการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

4. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ทั้งด้านการเงิน บุคลากร กิจกรรม และอื่นๆ

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

          ประกาศ  ณ  วันที่  23  พฤษภาคม   2556

                                                            (นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ)

                                                รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

                                                         รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหาร

วิธีการสมัครงานราชการอพวช. :

          ผู้สนใจ  โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานสำเนา ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2  รูป ได้ที่  กองบุคลากร   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เทคโนธานี  ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  หรือ Download ใบสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0 2577 9999 ต่อ 1874  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  14 มิถุนายน 2556

ขอบคุณ Kedwadee Atchawisit ช่วยแจ้งข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ อพวช. คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments