กสท. เปิดรับสมัครสอบ “24 อัตรา” ฝ่ายสื่อสารข้อมูล,ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ,ฝ่ายขายผู้ประกอบการต่างประเทศ,ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการตลาดลูกค้าภาครัฐ-เอกชน (22 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กสท.เปิดรับสมัครสอบ 2556

ประกาศบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลาง จำนวน 19 อัตรา และีส่วนภูมิภาค จำนวน 5 อัตรา รวม 24 อัตรา

สำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

ระดับคุณวุฒิ
– ปริญญาตรี (เกรดเฉลี่ยสถาบันภาครัฐ ไม่น้อยกว่า 2.50 /สถาบันเอกชนไม่น้อยกว่า 2.75)
– ปริญญาโท (เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.0)

**ผู้ที่คัดเลือกได้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานสังกัดส่วนกลาง จะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ได้รับการบรรจุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะมีสิทธิยื่นความจำนงขอย้ายได้

  • สอบภาคเฉพาะตำแหน่ง วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามคุณวุฒิและข้อที่สมัครคัดเลือก 100 คะแนน
  • สอบภาคทั่วไป วิชาความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) / ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน
  • ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

วิธีการสมัครงานราชการกสท. :

เปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ ส่วนกลาง 19 อัตรา คลิกที่นี่!!
 ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ ส่วนภูมิภาค 5 อัตรา คลิกที่นี่

635043844735427182_page_1เลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments