สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (16 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13,330 – 14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ทางการบัญชี หรือทางการเงิน หรือทางการเงินและธนาคาร)
(2) มีความสามารถในการเขียน พูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้
(3) มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
(4) เป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำบัญชีของส่วนราชการ ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ และต้นทุนผลผลิต
2. บริหารจัดการและจัดทำแผน/คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย โอนเปลี่ยนแปลง กันเงิน ชี้แจง รวมทั้งรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
3. บริหารจัดการและจัดทำแผน/ผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ เช่น เงินค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น และเงินทุนกลาง เป็นต้น
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและควบคุมการใช้จ่ายเงิน
5. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
6. ขอทำความตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้
7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
(1) ความรู้ทางด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ (150 คะแนน)
(2) ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน (50 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : (1) มีความรู้ทางด้านการบัญชี
(2) มีความสามารถในการเขียน พูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้
(3) มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ :

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments