กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักพัฒนาการท่องเที่ยว (27 – 31 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมการท่องเที่ยวเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาการท่องเที่ยว

อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการจัดการท่องเที่ยว การจัดการทั่วไป ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาที่ กรมการท่องเที่ยวเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. นักพัฒนาการท่องเที่ยว สังกัดสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอความเห็นในการแก้ไข การปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบทะเบียนธุรกิจ นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้ทันสมัย รวดเร็วในการให้ บริการ

1.2 วางแผนปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ นำแผนไปปฏิบัติติดตามประเมินผล

1.3 ดำเนินการจัดทำเอกสารคำขอ คำแนะนำ และคู่มือการขอจดทะเบียน

1.4 รับยื่นแบบคำขอ ตรวจสอบเอกสารหลักประกันประเมินหลักประกันประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำใบอนุญาต ตลอดจนเสนอคำขอต่อนายทะเบียน

1.5 ปฏิบัติงานการประชุมคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวฯ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ

1.6 ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค

1.7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. นักพัฒนาการท่องเที่ยว สังกัดสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว

2.1 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานพัฒนาการท่องเที่ยว

2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด

2.3 ติดต่อประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการการท่องเที่ยวทุกด้าน

2.4 ประสานงานแก้ไขปัญหา อำนวยความสะดวก และบริการด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

2.5 ร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการของหน่วยงาน

2.6 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานที่กำหนด

2.7 สรุปผล รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการและประสานการพัฒนาบริการท่องเที่ยว

2.8 ผลิตสื่อ คู่มือ หนังสือ เอกสารและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบริการท่องเที่ยวสำหรับเผยแพร่

2.9 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2.10 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการประเมิน :

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –

เกณฑ์การประเมิน : ๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะทุกองค์ประกอบ และได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละองค์ประกอบไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ ๒ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินสมรรถนะทุกองค์ประกอบโดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสมรรถนะที่ ๑ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากว่าคะแนนสมรรถนะที่ ๑ เท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสัมภาษณ์สูงกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันอีก จะให้ผู้ที่เลขประจำตัวสอบลำดับก่อนกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ๓ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้

วิธีการสมัครงานราชการกรมการท่องเที่ยว :

ยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ กองกลาง กรมการท่องเที่ยว

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมการท่องเที่ยว คลิกที่นี่

635047461481958045_page_01เลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments