กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สกลนคร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการแรงงาน,เจ้าหน้าที่ธุรการ (20 – 29 พ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สกลนครเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

——————

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.งานธุรการ งานสารบรรณ เช่น รับ – ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติ ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออำนวยความสะดวก

2.งานบันทึกข้อมูล และพิมพ์หนังสือราชการ

3.งานการเงินบัญชี และพัสดุเบื้องต้น

4.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

 

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานการเงิน บัญชี และพัสดุเบื้องต้น

วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

 

– ทักษะ

– ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

 

– สมรรถนะ

– มุ่งผลสัมฤทธิ์ – ละเอียดรอบคอบ – สามารถทำงานเป็นทีม – มีจิตสำนึกในการให้บริการ – มีมนุษย์สัมพันธ์

วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เกณฑ์การประเมิน : 6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 6.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน และการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 6.3 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และถ้ายังคงได้คะแนนประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

วิธีการสมัครงานราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สกลนคร :

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments