สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา),เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (16 – 27 พ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

อัตราเงินเดือน : 9960 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางช่างไฟฟ้า ช่างภาพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และวิจิตรศิลป์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม ฝึกอบรม หรือนิทรรศการของส่วนราชการต่าง ๆ เช่น ควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ เช่นเครื่องฉาย Projector เครื่องฉายภาพนิ่งฯ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

-ความรู้เกี่ยวกับงานด้านโสตทัศนศึกษา – ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

-ความรู้ทั่วไป -มนุษยสัมพันธ์ -การสื่อสาร -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการประเมินฯ (สอบข้อเขียน) จะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) ซึ่งผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีจะต้องได้คะแนนในการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ จะไม่นำคะแนนในการประเมินฯ (สอบข้อเขียน) มานับรวมในการจัดลำดับขึ้นบัญชี หากได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลำดับต้น และหากคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับต้น


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)

อัตราเงินเดือน : 15960 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านโยธา ก่อสร้าง และสุขาภิบาล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโยธา โดยปฏิบัติหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ช่วยสำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานระบบสุขาภิบาล งานบำรุงรักษา งานบูรณะซ่อมแซม งานผังเมืองหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโยธาฯ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

-ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารจัดการทั่วไป -ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานสารบรรณและพัสดุ -ความรู้เกี่ยวกับด้านโยธา และก่อสร้าง

วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

-ความรู้ทั่วไป -มนุษยสัมพันธ์ -การสื่อสาร -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการประเมินฯ (สอบข้อเขียน) จะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) ซึ่งผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีจะต้องได้คะแนนในการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ จะไม่นำคะแนนในการประเมินฯ (สอบข้อเขียน) มานับรวมในการจัดลำดับขึ้นบัญชี หากได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลำดับต้น และหากคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับต้น


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน : 15960 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบริหาร สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป โดยควบคุมการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่นงานธุรการ งานจัดระบบงานฯ หรือปฏิบัติงานเลขานุการเช่น ร่าง โต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการฯ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารจัดการทั่วไป – ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานสารบรรณและพัสดุ – ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง

วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

-ความรู้ทั่วไป -มนุษย์สัมพันธ์ -การสื่อสาร -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการประเมินฯ (สอบข้อเขียน) จะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) ซึ่งผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีจะต้องได้คะแนนในการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ จะไม่นำคะแนนในการประเมินฯ (สอบข้อเขียน) มานับรวมในการจัดลำดับขึ้นบัญชี หากได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลำดับต้น และหากคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับต้น

วิธีการสมัครงานราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 30 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คลิกที่นี่

635036186020539908_page_1

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments