กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานสัตวบาล (14 – 22 พ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม หรือ
2.ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม
3.สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
4.เป็นผู้มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.รับผิดชอบการผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์
2.ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ และพืชอาหารสัตว์
3.ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ปฏิบัติงานด้านขึ้นทะเบียน และรับรองพันธุ์สัตว์ของเกษตรกร
5.ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุขภาพสัตว์
6.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
7.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.ความรู้ความสามารถทั่วไป 100 คะแนน 2.ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์ หรือพันธุ์พืชอาหารสัตว์ หรือด้านการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 100 คะแนน
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
1.มีทักษะในด้านผลิตสัตว์ หรือพืชอาหารสัตว์ หรือด้านการผสมเทียม หรือการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 50 คะแนน 2.มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 50 คะแนน 3.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 50 คะแนน 4.มีทักษะในการแก้ปัญหา 50 คะแนน
วิธีการประเมิน : โดยวิธีทดสอบตัวอย่างงาน

– สมรรถนะ
1.บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 25 คะแนน 2.ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 25 คะแนน 3.มนุษย์สัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม 25 คะแนน 4.ทัศนคติ และแรงจูงใจ 25 คะแนน
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 

วิธีการสมัครงานราชการกรมปศุสัตว์ :

ดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร 151/21-22 ถ.อรุณอมรินทร์ 45 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 23 พ.ค. 2556
สอบวันที่: 27 พ.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 28 พ.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมปศุสัตว์ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments