สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (24 เม.ย. – 8 พ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นครปฐม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

กลุ่มงาน งานบริหารทั่วไป

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 15,960 บาท

สำหรับผู้จบปริญญาตรี ทางการบัญชีหรือทางพาณิชยศาสตร์ ซึ่งไดา้มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วมวางแผนการสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
และการกำหนดแนวการตรวจสอบบัญชีให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะธุรกิจสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ตรวจสอบและวิเคราะห์ความถูกต้องของการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย
สินทรัพย์ หนี้สินและทุน จัดท าร่างรายงานการสอบบัญชี พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติทางบัญชี
3.ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยร่วมวางระบบการตรวจสอบบัญชีหรือปรับปรุงแนว
การตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้คอมพิวเตอร์บันทึกบัญชี
4.ส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
5.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานส านักงานโดยใช้ระบบ Back office เช่น โปรแกรม-สารบรรณ โปรแกรมระบบวันท าการ ระบบ GFMIS ฯลฯ
6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม หมู่ 6 ตำบลถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 8 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ: 10 พ.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments