กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (29 เม.ย. – 3 พ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านการบัญชีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในทางพาณิชยศาสตร์ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวางแผนการสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน กำหนดการตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสมกับประเภทและลักษณะการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานในงบการเงิน และเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน จัดทำรายงานการสอบบัญชีพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติทางบัญชี
3. ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยร่วมวางระบบการตรวจสอบบัญชีหรือปรับปรุงแนวการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บันทึกบัญชี
4. ส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน โดยใช้ระบบ Back office โปรแกรมสารบรรณ โปรแกรมวันทำการระบบ GFMIS ฯลฯ
6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ – ความรู้เกี่ยวกับบัญชี – ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft office และการใช้ฟังก์ชั่นในการคำนวณ
วิธีการประเมิน : ทดสอบปฎิบัติ

– สมรรถนะ
คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นๆ – การทำงานเป็นทีม – มนุษย์สัมพันธ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ – ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ – บุคลิกภาพ ไหวพริบ ปฏิภาณ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันจะให้ผู้ได้รับเลขประจำสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 

วิธีการสมัครงานราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานคลัง อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ถนนกรุงเกษม เทเวศร์ กรุงเทพฯ 10200

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 7 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:  14 พ.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments