Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นิติกรปฏิบัติการ (29 เม.ย. – 3 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 16400-18040 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ
๑) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
พิจารณาของผู้บังคับบัญชา
๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

๓) ศึกษา…

– ๒ –

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๓) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการ
ดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๒.๓ ด้านการประสานงาน
๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๔ ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงาน
ของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว
๒.๕ ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการมาตรฐานในด้านวิชาการและการรับรองคุณภาพ ทั้งภายในและต่างประเทศ การทำข้อตกลงและความตกลงกับต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเข้าเป็นสมาชิกในฐานะผู้แทนประเทศไทยในองค์การการค้าโลกและองค์กรสำคัญด้านมาตรฐาน และที่สำนักงานฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกในความตกลงในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในลักษณะทวิภาคีและพหุภาคี พิจารณาให้ความเห็นในเนื้อหาของร่างความตกลง พิจารณาเปรียบเทียบข้อกฎหมาย กฎระเบียบหรือปรับปรุง กฎ ระเบียบที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับข้อตกลง พิจารณาการจัดทำกับหน่วยงารนมาตรฐานต่างประเทศ รวบรวมข้อมูลจัดทำเรื่องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติให้ความเห็นชอบในการทำความตกลงเฉพาะกรณี พิจารณา ตรวจสอบ คำสั่ง ประกาศ กฎหมายและระเบียบเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการค้าระหว่างประเทศ พิจารณากฎระเบียบกรณีที่ประเทศไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกพิจารณาข้อตกลงและเสนอข้อคิดเห็นผลกระทบของข้อตกลงในเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหารระดับสูงกรณีที่มีปัญหาข้อกฎหมายด้านการต่างประเทศที่สำคัญ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๖.๑ การสอบข้อเขียน (ข้อสอบอัตนัย ๖ ข้อ เลือกทำ ๓ ข้อ ใช้เวลาสอบ ๓ ชั่วโมง) คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ดังต่อไปนี้
(๑) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
(๒) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
(๓) ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
๖.๒ การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากหลักฐานการสมัคร จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ
ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องสอบผ่านการสอบข้อเขียนก่อน และเมื่อสอบผ่านการสอบข้อเขียนแล้ว จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
2. มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ :

ขอและยื่นใบสมัคร ได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 8 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments