มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ – 30 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา)

หน่วยงาน : ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานอธิการบดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
๒. ปฏิบัติงานด้านการดำเนินการยกร่างคำขอและสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
๑) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (หากจบสาขาเทคโนโลยีชีวภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
๒) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี
๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet
๔) มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทนและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดี
๕) หากมีประสบการณ์การทำงานหรือผ่านการสอบตัวแทนสิทธิบัตรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือน : ปริญญาโท ๑๙,๘๙๐ บาท
ปริญญาตรี ๑๕,๑๙๐ บาท
ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานด้านยกร่างและพิจารณาเงื่อนไขสัญญา)

หน่วยงาน : ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานอธิการบดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้านกฎหมาย พิจารณาตรวจสอบร่างสัญญา/ ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทาง-
ปัญญา
๒. ปฏิบัติงานด้านการร่างและ/หรือแปลกฎหมายสัญญา/ ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
๓. ให้คำปรึกษา แนะนำข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
๑) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขากฎหมาย
๒) มีความสามารถในการพูด เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet
๔) มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทนและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดี
๕) หากมีความรู้และประสบการณ์ในการยกร่างและแปลข้อกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือน : ปริญญาโท ๑๙,๘๙๐ บาท
ปริญญาตรี ๑๕,๑๙๐ บาท
ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยมหิดล :

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ.หรือ..Download ใบสมัครได้ที่ http://www.mahidol.ac.th/muthai/ หรือ www.op.mahidol.ac.th/oprp/ และส่งใบสมัครไปที่..E-mail. Address: opuss@mahidol.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครงานตำแหน่ง (โปรดระบุตำแหน่ง) ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา” ไปที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments