มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน (บัดนี้ – 30 เม.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงาน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่ ๒ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา

หน่วยงาน : งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

คุณสมบัติของผู้สมัคร :
๑) ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางบริหารการศึกษา เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ ศิลปศาสตร์ วิจัยสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๒) มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานต่างๆ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ พ.ร.บ. ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และInternet
๔) มีความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการข้อมูลและสรุปผลข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
๕) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี
๖) มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีและมีจิตบริการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบประมาณ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานงาน วางแผนงาน ประมวลผลการพิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนงานหรือโครงการ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆซึ่งเป็นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือน: ปริญญาโท ๑๙,๘๙๐ บาท
ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
 

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยมหิดล :

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ.หรือ..Download ใบสมัครได้ที่ http://www.mahidol.ac.th/muthai/ หรือ www.op.mahidol.ac.th/oprp/ และส่งใบสมัครไปที่..E-mail. Address: opuss@mahidol.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน” ไปที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments