มศว. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ วิศวกร,ช่างเทคนิค (1 – 31 พ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

 

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 – 2708 และตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 – 0915 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

 


ตำแหน่งที่ 1 วิศวกร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2708
ตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0915
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัตราเงินเดือน
ตำแหน่งที่ 1 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท
ตำแหน่งที่ 2 10,340 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 วิศวกร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2708
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาวิชาวิศวกรรม สำรวจ กรณีมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0915
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ หรือวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีมีประสบการณ์ทำงานสายวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ตำแหน่งที่ 1 วิศวกร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2708
1. ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ หลังการใช้งาน
2. รวบรวมเอกสารข้อมูลและจัดทำประวัติเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ
3. คำนวณรายการและประมาณราคากลางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการแจ้งซ่อมและสร้าง
4. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยอาจารย์ผู้สอนในการช่วยสอนวิชาปฏิบัติการต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมโยธา เช่น การถอดแบบ ประมาณราคา การสำรวจภาคสนาม การเขียนและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการวิจัย เช่น วิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม เก็บข้อมูลทางวิจัยใน งานสนาม
6. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยอาจารย์ในการทำงานบริการวิชาการ
7. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0915
1. จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนการเรียนการสอน
2. ควบคุมแนะนำการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน
3. ดูแลรับผิดชอบ ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ หลังการใช้งาน
4. ดูแลการเปิด-ปิดห้องปฏิบัติการต่างๆ
5. บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้ดี
6. รวบรวมเอกสารข้อมูล และจัดทำประวัติคู่มือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
7. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน
8. งานรับทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโครงสร้างและวัสดุก่อสร้าง
9. งานบริการวิชาการ
10. งานช่วยวิจัย
11. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
12. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบทุกเดือน พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ วิศวกรรมศาสตร์

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 22018

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments