สวท. เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการ ACHIEVED : MSM รอบ SSF (บัดนี้ – 23 พ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการ ACHIEVED : MSM รอบ SSF จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ

1.ตำแหน่งผู้ประสานงานภาคสนาม (Field Supervisor) จำนวน 1 อัตรา

ประจำสำนักงานโครงการฯ กรุงเทพมหานคร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมองค์กรภาคี เครือข่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาคสนามในแต่ละจังหวัด รับผิดชอบการประสานงานการดำเนินกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ตามแผนการปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

– ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

– ประสานงานการดำเนินโครงการกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมเครือข่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาคสนามในแต่ละจังหวัด เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของโครงการ

– จัดทำแผนกิจกรรมโครงการ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคเสนอต่อผู้จัดการโครงการ

– นำเสนอแผนการปฏิบัติงานโครงการ จัดเก็บข้อมูล และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเสนอผู้จัดการโครงการ

– ศึกษาวิเคราะห์ และรวบรวมปัญหาอุปสรรค ตลอดจนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาโครงการ

– พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่าย เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานโครงการฯ

– ร่วมงานกับหน่วยงาน องค์กรภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ประเมินผลโครงการ

– เข้าร่วมการประชุมการอบรมและการดำเนินกิจกรรมโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

– พัฒนางานวิชาการในโครงการที่รับผิดชอบ

– ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

– วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

– อายุไม่เกิน 45 ปี

– หากเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

– มีความสามารถในการวิเคราะห์แผนงาน และปัญหางานอย่างมีส่วนร่วม

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

– สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

– สามารถพูด เขียน ภาษาอังกฤษได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับงาน เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อนามัยการเจริญพันธุ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.ตำแหน่งผู้ช่วยประสานแผนงานโครงการ (Program Assistant Coordinator) จำนวน 1 อัตรา

ประจำสำนักงานโครงการฯ กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยประสานแผนงานโครงการ และดำเนินกิจกรรมโครงการ เพื่อผลักดันให้เกิด

การยอมรับ สนับสนุน โดยมีเครือข่ายการทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม

และเครือข่าย รับผิดชอบการประสานแผนงานของโครงการฯตามแผนการปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

– ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

– ช่วยประสานแผนงานกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม และเครือข่ายเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของโครงการฯ

– จัดทำแผนปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการฯ จัดเก็บข้อมูล และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเสนอผู้จัดการโครงการฯ

– ช่วยดำเนินกิจกรรมส่วนกลางโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการฯและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคเสนอต่อผู้จัดการโครงการฯ

– เข้าร่วมการประชุมการอบรม และการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

– ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมปัญหาอุปสรรคตลอดจนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงการต่อไป

– ร่วมงานกับหน่วยงาน องค์กรภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ประเมินผลโครงการฯ

– พัฒนางานวิชาการในโครงการที่รับผิดชอบ

– ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

– จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– อายุไม่เกิน 45 ปี

– หากเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

– มีความสามารถในการวิเคราะห์แผนงาน และปัญหางานอย่างมีส่วนร่วม

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

– สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

– สามารถพูด เขียน ภาษาอังกฤษได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

– หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับงาน เอชไอวี/เอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อนามัยการเจริญพันธุ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments