สวท.(ปทุมธานี,ประจวบคีรีขันธ์) เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการประสานงานภาคสนาม (บัดนี้ – 16 พ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการปรับภารกิจการจัดการปัญหาเอดส์
โดยบูรณาการการจัดบริการเชิงรุกและเครือข่ายการทำงานให้เข้าสู่กระบวนการกระจายอำนาจในจังหวัดให้ครอบคลุมถ้วนทั่วกลุ่มเป้าหมายและส่งผลอย่างยั่งยืน เพื่อปฏิบัติงานใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานภาคสนาม (Outreach Coordinator)ประจำศูนย์ดร็อปอิน จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่โครงการ รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการและรายงานผลการปฏิบัติงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

2. ติดต่อประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมโครงการ

3. เตรียมการ อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมายในการรับบริการ ณ ศูนย์ดร็อปอิน(Drop-in centre)ทั้ง เรื่องการให้ความรู้ การให้การปรึกษา การแจกถุงยางอนามัย การให้การปรึกษา (VCCT) และการส่งต่อไปรับบริการด้านการแพทย์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

4. จัดทำแผนงานกิจกรรมในพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Educators)และอาสาสมัครภาคสนาม (Outreach Volunteer)

5. กำกับ ดูแลติดตามการทำงานของ Peer Educators และ Outreach Volunteersให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ

6. รวบรวม ติดตามรายงานของ Peer Educators และ Outreach volunteers พร้อมทั้งนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคเสนอผู้บังคับบัญชา

7. ตรวจสอบการใช้จ่ายของ Peer Educators และ FSW Volunteers ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา

8. เป็นวิทยากร/ผู้ปฏิบัติงานในการฝึกอบรม สัมมนากลุ่มเป้าหมายและดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

9. ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของประชากรกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในการพัฒนากิจกรรมโครงการและพัฒนางานวิชาการในโครงการที่รับผิดชอบ

10. ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานอื่นดำเนินการประเมินผลโครงการ

11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

2. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

3. มีความรู้ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

4. เพศชายจะต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments