งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (1 – 10 พ.ค. 2556)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง :

 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการป้องกันและปราบปราม และหรือสืบสวน สอบสวน 2 อัตรา
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหาร และการจัดการ 2 อัตรา
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจพิสูจน์อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด 1 อัตรา
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการงบประมาณ การเงิน และหรือการส่งกำลังบำรุง 2 อัตรา
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 36,780 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี,ปริญญาโทหรือปริญญาเอก **อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี**
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี ๑๒ ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ ๑๐ ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก หรือ
๒. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และได้รับประกาศนียบัตรสาขาที่ตรงกับความจำเป็นของลักษณะงาน โดยจะต้องมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี ๑๒ ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ ๑๐ ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก หรือ
๓. มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการ
4.ทั้งนี้ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ตามข้อ 1 – 3 ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะผลงาน ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ประจักษ์ และประสบการณ์ในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจาก หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญในงานที่จะปฏิบัติ หรือมีผลงานตามแบบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด ตามเอกสารหมายเลข 2 อย่างน้อย ๒ ชิ้น ทั้งนี้ แนบเอกสารอ้างอิงที่สามารถตรวจสอบได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ด้านการป้องกันและปราบปราม และหรือสืบสวน สอบสวน
1. ให้คำปรึกษาแก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในการกำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์การอำนวยการ ควบคุม สั่งการเกี่ยวกับงานด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และหรือสืบสวน สอบสวนคดีอาญา การสั่งคดี งานตำรวจชุมชนการจัดระเบียบสังคมเพื่อป้องกันและควบคุมอาชญากรรม ด้านสืบสวน สอบสวนหรือ และป้องกันปราบปรามยาเสพติด ด้านความมั่นคง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ และถ่ายทอดความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ
2. รวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนนำเสนอข้อคิดเห็น จุดดีจุดด้อยพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจดำเนินการใดๆ
3. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนางานป้องกันและปราบปราม และหรือสืบสวน สอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. ให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย

– ด้านการบริหาร และการจัดการ
1. ให้คำปรึกษาแก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในการกำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์การอำนวยการ ควบคุม สั่งการเกี่ยวกับ งานด้านการบริหารและการจัดการหน่วยงาน ด้านอำนวยการ สนับสนุน เทคนิค หรือปฏิบัติการ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานสวัสดิการ งานการวางแผนในด้านต่างๆ และถ่ายทอดความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ
2. รวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนนำเสนอข้อคิดเห็น จุดดีจุดด้อยพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจดำเนินการใดๆ
3. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนางานด้านการบริหาร และการจัดการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. ให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ด้านการตรวจพิสูจน์อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด
1. ให้คำปรึกษาแก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในการกำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์การอำนวยการ ควบคุม สั่งการเกี่ยวกับด้านงานตรวจพิสูจน์หลักฐานโดยเฉพาะงานการตรวจพิสูจน์อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี และถ่ายทอดความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ
2. รวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนนำเสนอข้อคิดเห็น จุดดีจุดด้อยพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจดำเนินการใดๆ
3. ประสานงานด้านการพิสูจน์อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนางานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. ให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย

– ด้านการงบประมาณ การเงิน และหรือการส่งกำลังบำรุง
1.ให้คำปรึกษาแก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในการกำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์การอำนวยการ ควบคุม สั่งการเกี่ยวกับงานด้านการบริหารงบประมาณ การตั้งคำของบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณ และการแก้ปัญหา ข้อขัดข้องเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณ ด้านการเงินและหรือการส่งกำลังบำรุงและถ่ายทอดความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ
2. รวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนนำเสนอข้อคิดเห็น จุดดีจุดด้อยพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจดำเนินการใดๆ
3. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนางานงบประมาณ การเงิน และหรือการส่งกำลังบำรุง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. ให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย

– ด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติ
1. ให้คำปรึกษาแก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในการกำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ การอำนวยการ ควบคุม สั่งการเกี่ยวกับงานการตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรในบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติ และถ่ายทอดความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ
2. รวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนนำเสนอข้อคิดเห็น จุดดีจุดด้อยพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจดำเนินการใดๆ
3. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนางานด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. ให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

วิธีการประเมิน : –

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน และครั้งที่ 2 ไม่ต่ำกว่า ๖๐ คะแนน 2. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่ได้จากการประเมิน 2.1 เรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกัน ผู้มีคะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 2.2 ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมิน ครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 2.3 ถ้าคะแนนเท่ากันอีก ให้พิจารณาจากคะแนนการสัมภาษณ์ โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนจากหัวข้อ 5.2.1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 2.4 ถ้าคะแนนจากหัวข้อ 5.2.1 เท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากหัวข้อ 5.2.2 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 2.5 ถ้าคะแนนจากหัวข้อ 5.2.2 เท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากหัวข้อ 5.2.3 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 2.6 ถ้าคะแนนจากหัวข้อ 5.2.3 เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 022051431

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ: 7 มิ.ย. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments