งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

ประกาศแล้ว!! สอบ ก.พ. ภาค ก. 2556 เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. 8-30 พ.ค. 2556

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศออกมาแล้วนะครับสำหรับมหกรรมการสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2556 สำนักงาน ก.พ. โดยไ้ด้รับมอบหมายจาก ก.พ. จะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. 4 ระดับ คือ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท (ม.6 สมัครไม่ได้) โดยผู้สมัครสอบเลือกสมัครระดับใดระดับหนึ่งได้เพียงระดับเดียว-ศูนย์สอบเดียว

 1. ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ สำนักงาน ก.พ.จะรับสมัครสอบจำนวน 4 ระดับ
 2. วิธีดำเนินการ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ ก.พ. รับรอง และจะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เพื่อประกาศผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.เมื่อส่วนราชการใดประสงค์จะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งใดจากผู้สำเร็จการศึกษา วุฒิใด สาขาวิชาใด หรือทางใด ส่วนราชการนั้นจะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจากผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ดังกล่าว และดำเนินการสอบภาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สำหรับการบรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนั้นต่อไปข้อสอบ กพ, ติวสอบ กพ., ผลสอบ กพ, สอบ กพ, สอบ กพ 2556, สอบ กพ 56, แนวข้อสอบ กพ

กำหนดการดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ประจำปี 2556

 • 24 เม.ย. 2556 – เผยแพร่ข่าว สอบ กพ. 2556
 • 8-30 พ.ค. 2556 – กรอกใบสมัครและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินทางอินเตอร์เน็ต
 • 8-31 พ.ค. 2556 – ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบและเลือกศูนย์สอบ ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา (ปิดรับสมัคร 30 พ.ค. แต่ชำระเงินได้ถึง 31 พ.ค.) ค่าสมัครสอบ 130 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)
 • 10 ก.ค. 2556 – ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ที่เว็บไซต์รับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก.
 • 28 ก.ค. 2556 – สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทุกศูนย์สอบ (รอบแรก)*
 • 25 ส.ค. 2556 – สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทุกศูนย์สอบ (รอบสอง)*
 • 9 ต.ค. 2556 – ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ ที่เว็บไซต์

**ท่านใดจะได้สอบรอบแรกวันที่ 28 ก.ค. 2556 หรือ สอบรอบสองวันที่ 25 ส.ค. 2556 ก.พ. จะแจ้งให้ทราบภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ผู้สมัครสอบหนึ่งท่านสอบเพียงวันใดวันหนึ่งในสองวันนี้เท่านั้น)

รายชื่อศูนย์สอบ และ จำนวนที่นั่งสอบ

สมัครศูนย์ใด..สอบศูนย์นั้น 

เลือกสมัครได้เพียง 1 ศูนย์สอบ 1 ระดับ และไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ฉะนั้นตัดสินใจให้ดีก่อนนะครับว่าสะดวกจะไปสอบที่ศูนย์ใด **กรณีที่นั่งศูนย์สอบที่ประสงค์จะเลือก ครบจำนวนแล้ว ผู้สมัครสอบจะต้องเลือกศูนย์สอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ แต่หากไม่สามารถเลือกศูนย์สอบใดๆ ได้เนื่องจากที่นั่งสอบทุกศูนย์สอบครบจำนวนแล้ว สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รหัสศูนย์สอบ 01 - กรุงเทพมหานคร
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 90,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 90,000 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 02 - พระนครศรีอยุธยา
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 25,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 25,000 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 03 - ฉะเชิงเทรา
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 24,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 24,000 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 04 - ราชบุรี
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 23,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 23,000 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 05 - ชลบุรี
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 22,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 22,000 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 06 - เชียงใหม่
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 43,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 43,000 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 07 - พิษณุโลก
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 42,500 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 42,500 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 08 - อุดรธานี
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 45,500 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 45,500 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 09 - อุบลราชธานี
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 30,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 30,000 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 10 - สุราษฎร์ธานี
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 30,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 30,000 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 11 - สงขลา
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 40,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 40,000 คน

หลักสูตรการสอบ

ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

 1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  1. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
   ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
  2. ความสามารถด้านเหตุผล
   ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต้ม 100 คะแนน)
  1. ความเข้าใจภาษา
   ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
  2. การใช้ภาษา
   ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ


 เลือกหน้า: 123456789ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!! | เว็บไซต์ ก.พ. คลิกที่นี่

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9