กรมธนารักษ์ (กาฬสินธุ์) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี (29 เม.ย. – 3 พ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมธนารักษ์ (กาฬสินธุ์)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบัญชีการเงินและธนาคาร การบริหาร การจัดการทั่วไป หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

วิธีการสมัครงานราชการกรมธนารักษ์ (กาฬสินธุ์) :

ผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรรสามารถขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่
สํานักงานธนารักษพื้นที่กาฬสินธุเลขที่ 72/3 ถนนอภัย ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัด
กาฬสินธุ 46000 ตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
——————————
ดวยจังหวัดกาฬสินธุ มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๕๒ ลงวันที่ 11กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่
28 กุมภาพันธ 2554 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
๑.๑ ชื่อตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
๑.๒ กลุมงาน บริหารทั่วไป
๑.๓ ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติงาน
– ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชีซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการเงิน
การงบประมาณ การบัญชีภาครัฐ วิเคราะห ติดตามประเมินผลการใชจายเงิน การวิเคราะหงบประมาณ
การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกตองของการลงบัญชีประเภทตาง ๆ และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับ
มอบหมาย
๑.๔ สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักงานธนารักษพื้นที่กาฬสินธุ จํานวน 1 อัตรา
๑.๕ คาตอบแทน 15,960.- บาท (หนึ่งหมื่นหาพันเการอยหกสิบบาท
ถวน)
๑.6 ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันทําสัญญาจางจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕9
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
2.1.๑. มีสัญชาติไทย
๒.1.2 มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
2.1.๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.1.๔. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
2.1.๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง
2.1.๖. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ- 2 –
2.1.๗. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
2.1.8. ไมเปนขาราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของ
หนวยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจาง ของสวนราชการสวนทองถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ชื่อตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี ไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการบัญชี
การเงินและธนาคาร การบริหาร การจัดการทั่วไป หรือทางอื่นที่ ก.พ.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
๓. การรับสมัคร
3.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรรสามารถขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่
สํานักงานธนารักษพื้นที่กาฬสินธุเลขที่ 72/3 ถนนอภัย ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัด
กาฬสินธุ 46000 ตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
3.2.๑.รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว
โดยถายไมเกิน ๑ ป(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๒ รูป
3.2.๒. สําเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดย
ระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ไดรับอนุมัติใหเปนผูสําเร็จการศึกษาจํานวน ๑ ฉบับ โดยจะตอง
สําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวันปดรับสมัคร
3.2.๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ
๑ ฉบับ
3.2.๔. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(กรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) เปนตน จํานวน ๑ ฉบับ
3.2.5. เอกสารทางทหาร เชน สําเนาหนังสือสําคัญ สด.8 หรือใบสําคัญ สด.9
หรือใบรับรองผล สด.43 จํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะผูสมัครเพศชาย)
3.2.6. ใบรับรองแพทยซึ่งออกไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
3.2.7. หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถามี)
ทั้งนี้ สําเนาเอกสาร หลักฐานการสมัคร ทุกฉบับ ผูสมัครตองรับรอง “สําเนาถูกตอง”
พรอมทั้งลงชื่อ วันที่กํากับไวทุกฉบับดวย
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ- 3 –
จะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงที่สมัคร
สอบ อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการได
เขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
จังหวัดกาฬสินธุ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ณ สํานักงานธนารักษพื้นที่
กาฬสินธุ และทาง www.treasury.go.th
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑการประเมินสมรรถนะดังตอไปนี้.-
การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ภาคความรูความสามารถทั่วไป
– ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ
– ความรูทั่วไปเกี่ยวกับปฏิบัติราชการ
30 สอบขอเขียน
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
– ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนําสงเงิน พ.ศ. 2551
– ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานสําหรับการจัดทําบัญชีภาครัฐ
– ความรูเกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
100 สอบขอเขียน
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
-ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรม
สํานักงานที่เปนพื้นฐานในการทํางานสํานักงาน เชน Ms. Word
Ms. Excel
– ความรูความสามารถ ประสบการณ ประวัติสวนตัว
ทวงที วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ เปนตน
20
50
สอบสัมภาษณ
สอบปฏิบัติ
200

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมธนารักษ์ (กาฬสินธุ์) คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments