อบต.จ.มหาสารคาม เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2556


ฝากประชาสัมพันธ์

อบต.ปอพาน นาเชือก และหนองเม็ก อ.นาเชือก อบต.แวงดง และดงเมือง อ.อยางสีสุราช อบต.หนองคู และหนองไผ่ อ.นาดูน แจ้งความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนังานส่วนตำบล โดยได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน และสถาบันการศึกษาผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่ผลิตข้อสอบ ตรวจข้อสอบและประมวลผลคะแนน เพื่อให้ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม พิจารณาให้ความเห็นชอบ มติในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลให้และสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการสอบ (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม) ของ อบต.ปอพาน นาเชือก และหนองเม็ก อ.นาเชือก อบต.แวงดง และดงเมือง อ.อยางสีสุราช อบต.หนองคู แต่ อบต.หนองไผ่ อ.นาดูน ตามที่ อบต.เสนอ เห็นชอบให้ดำเนินการสอบแข่งขันได้เพียงจำนวน 5 ตำแหน่ง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่วนอีก 3 ตำแหน่งที่กำหนดไว้ในแผนอัตรากำลังปี 2557 ยังไม่เห็นชอบให้ดำเนินการโดยให้ฝ่ายเลขาหารือไปยังสำนักงาน ก.อบต. ว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ หากผลการตอบข้อหารือเป็นประการใดจะได้พิจารณาดำเนินการต่อไป

อบต.จ.มหาสารคาม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เลือกหน้า » หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments